Nieuws

Handreiking passende dagbesteding

29 januari 2014

In zijn vergadering van 20 januari 2014 heeft het College Voor Zorgverzekeringen het rapport ‘Handreiking passende dagbesteding’ besproken en vastgesteld. Met dit rapport geeft het CVZ nadere duiding aan de aanspraak op begeleiding in groepsverband (dagbesteding) in de AWBZ.

Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Met deze handreiking wil het CVZ behulpzaam zijn bij het vaststellen welke vorm van dagbesteding voor een individuele verzekerde passend is. Het rapport gaat in op de elementen en inhoudelijke afwegingsaspecten, die van belang zijn bij de keuze voor een bepaalde vorm van dagbesteding. De keuze voor dagbesteding (na indicatiestelling door het CIZ) komt tot stand in overleg tussen cliënt en zorgaanbieder. De afwegingsaspecten die in dit rapport gepresenteerd worden, zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews op locatie en consultatiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van drie cliëntenorganisaties en 32 aanbieders van dagbesteding uit alle sectoren in de langdurige zorg. Daarom is het afwegingskader algemeen toepasbaar.

Deze handreiking is tot stand gekomen mede in overleg met de VGN. In het veld bleek behoefte aan meer houvast en objectieve criteria om tot juiste keuzes te komen rond dagbesteding; temeer daar er regelmatig discussies ontstaan tussen aanbieders en clienten / clientvertegenwoordigers.  Discussies die mede ontstaan als gevolg van de bezuiniging op vervoer van en naar de dagbesteding waarbij. Maarregelen die aanbieders nemen  om de bezuiniging het hoofd te bieden zijn bijv. het verplaatsen van de locatie of stoppen met een bepaalde vorm van dagbesteding als het vervoer daar naar toe te duur is. Discussie ontstaat dan over het geboden alternatief waarbij ook een eventuele bijdrage door de client in de vervoerskosten meespeelt als die client vasthoudt aan de oude situatie.

Ter informatie is ook het rapport van HHM 'Inventarisatie knelpunten voor rolstoelgebonden clienten en kinderen' bijgevoegd (zie bijlage). Dit rapport maakt niet alleen melding van gesignaleerde knelpunten in het vervoer als gevolg van de bezuiniging maar meldt ook uitgebreid tal van eventueel te nemen maatregelen door aanbieders om daadwerkelijk te besparen op de vervoerskosten.