Nieuws

Health Deal stimuleert inzet eHealth-technologie onder kwetsbare jongeren

31 januari 2018

De ministeries van VWS en EZ, zorgaanbieder Pluryn en tal van ketenpartners in de regio Nijmegen werken samen aan een Health Deal. Doel is door de inzet van eHealth-technologie de overgang van jeugd naar volwassenheid voor mensen in kwetsbare posities te versoepelen. Woensdag 24 januari vond een eerste bijeenkomst plaats met alle betrokken partijen. De ideeën en gemaakte afspraken die hieruit voortvloeien, leiden tot een overeenkomst. Deze wordt in mei ondertekend.

Een grote groep kwetsbare jongeren en jongvolwassenen (16-26 jaar) valt momenteel tussen wal en schip. Zij hebben geen zelfstandige woonruimte, krijgen onvoldoende zorg en hebben een te laag inkomen. Hierdoor ontbreekt het hen aan perspectief en dus meedoen in de samenleving.  

eHealth-technologie kan helpen de overgang van jeugd naar volwassenheid te versoepelen. Om het gebruik van innovatieve middelen onder jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, sluiten rijksoverheid, zorgaanbieder Pluryn en diverse ketenpartners deze Health Deal. Kenmerkend voor een Health Deal is dat een maatschappelijk relevant probleem wordt herkend en op een creatieve, innovatieve manier getackeld. Verschillende partijen zijn erbij betrokken, zodat er vanuit uiteenlopende invalshoeken kan worden meegedacht. 

Niet vrijblijvend   

De Health Deal is een relatief nieuw instrument van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat kansen biedt om door te pakken met eHealth. Veel initiatieven stranden namelijk in de pilotfase. “Een Health Deal is meer dan samenkomen, erover praten en het daarna laten verwateren. Bij een Health Deal ga je samen een commitment aan om technologie daadwerkelijk in te voeren. Het is dus niet vrijblijvend”, vertelt Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg van het ministerie van VWS. “Als je energie bundelt, kun je tot een versnelling en vernieuwing komen, die daadwerkelijk het verschil maakt voor jongeren en ook voor professionals.”

Theo van Uum was bij de startbijeenkomst in het hoofdgebouw van Pluryn in Nijmegen aanwezig. Met hem waren er ook vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Economische Zaken, Pluryn en Koraal, de gemeente Nijmegen en ketenpartners, waaronder Talis, ROC Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de HAN. Ook diverse leveranciers van eHealth-oplossingen waren present. Drie jongeren vertelden over hun ervaringen.

Zonder geld meer winst te behalen

Een Health Deal betekent niet dat het ministerie een zak geld beschikbaar stelt, benadrukt directeur Van Uum. “De partijen zoeken een oplossing ‘met hersens en niet met geld’. Door vanuit inhoud en gezamenlijkheid een probleem op te lossen, valt er veel meer winst te behalen. Natuurlijk blijft het ministerie van VWS nauw betrokken bij de Health Deal. Het kan bijvoorbeeld deuren openen die normaal gesloten blijven en naar belemmerende regelgeving kijken.”  

Den Haag leert van Nijmegen

Het onderwerp is actueel en leent zich uitstekend voor een Health Deal, vindt Theo van Uum, die enthousiast is over de eerste inspirerende bijeenkomst. De aanpak van ’18-/18+ problematiek’ is expliciet benoemd in het regeerakkoord. Daarnaast verwacht hij dat de betrokken departementen (o.a. VWS, SZW, OCW, BZK) veel meer in samenhang zullen kijken naar de problemen die spelen. Dan komen de domeinen aan de orde die ook als actielijnen in de Health Deal zijn benoemd: het vergroten van zelfstandigheid en zelfregie van jongeren op het gebied van wonen/leven, school/werk en ondersteuning/zorg. “Er zal door veel departementen met belangstelling naar de resultaten van de Health Deal worden uitgekeken”, aldus Van Uum.

Deze pagina is een onderdeel van: