Herstel Incassokosten in betalingsvoorwaarden Wlz-overeenkomst

In de betalingsvoorwaarden bij het VGN model zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wlz is een wijziging aangebracht vanwege de regels over de hoogte van de incassokosten. In de betalingsvoorwaarden stond voor de kosten nog een oude verwijzing naar het Rapport Voorwerk. De incassokosten moeten echter berekend worden volgens het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit is hersteld.
 

De buitengerechtelijke incassokosten mogen door een schuldeiser (zorgaanbieder en/of Incassobureau) bij een schuldenaar (zorgvrager) in rekening worden gebracht als een schuldenaar zijn rekening niet betaald heeft en in verzuim is. Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe regels over de hoogte van buitengerechtelijke incassokosten. Deze regels beschermen de consument tegen de te hoge incassokosten die voorheen (soms) in rekening gebracht werden.

Volgens het Besluit Vergoeding voor buiten gerechtelijke incassokosten worden de buitengerechtelijkie incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. De maximale vergoeding voor buitengerechtelijke kosten voor consumenten wordt berekend als een percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naar mate de vordering hoger wordt. 

Herstel

In de algemene voorwaarden, onderdeel bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) zijn artikel 5.4 en 5.5. aangepast (zie bijlage). Uw cliënt moet weten dat na het verstrijken van die 14 dagen incassokosten worden berekend.   In artikel 6.2 is nu een correcte verwijzing opgenomen naar onderstaande staffel voor de buitengerechtelijke incassokosten.

.

  

Hoofdsom tot en met

  
  

Toepasselijk percentage

  
  

Maximum

  

€ 2.500,--

15% over de hoofdsom

€ 375,--
 
  (min. € 40,--)

€ 5.000,--

€ 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--)

€ 625,--

€ 10.000,--

€ 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_

€ 875,--

€ 200.000,--

€ 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--)

€ 2.775,--

Boven de € 200.000,--

€ 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--)