Nieuws

Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld

20 juni 2023

De Hervormingsagenda Jeugd is op maandagavond 19 juni formeel vastgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. De achterbannen van de cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd: BGZJ), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben ingestemd met de afspraken over verbeteringen van het jeugdzorgstelsel. Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Eerste en Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd. De Tweede Kamer bespreekt de plannen waarschijnlijk op donderdag 29 juni in een plenair debat.

Ingrid Widdershoven tekent namens de VGN de Hervormingsagenda Jeugd
Ingrid Widdershoven tekent namens de VGN de Hervormingsagenda Jeugd. Foto: Martijn Beekman / VWS

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van jeugdhulp en blijvend leren en ontwikkelen. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om deze beter te kunnen organiseren, de beschikbaarheid en continuïteit van zorg te borgen en de administratieve lasten te verminderen. Ook worden wijkteams versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Gezamenlijk vertrekpunt voor een beter functionerend jeugdstelsel

De drie branches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (verenigd in de BGZJ) zijn blij dat na een lang en intensief proces vandaag de Hervormingsagenda Jeugd eindelijk is ondertekend. De afgelopen weken hadden hun achterbannen  ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. Op donderdag 8 juni heeft de ALV van de VGN  ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. 

De Hervormingsagenda Jeugd bevat goede intenties en oplossingsrichtingen die pas echt iets gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp als ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er blijven zorgen over de afspraken tussen de overheid en gemeenten over het financiële kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit vormt een potentiële bedreiging voor de inhoudelijke ambities. De branches hebben steeds hun zorgen uitgesproken over de zeer forse bezuinigingen die worden ingeboekt.

De BGZJ ziet dit moment dan ook vooral als een startpunt om aan de slag te gaan met de inhoudelijke uitwerking van een beter functionerend jeugdstelsel.  De  handtekening staat dan ook voor onze steun aan de gekozen oplossingsrichtingen in de agenda en commitment aan de inhoudelijke afspraken.

Aan de slag

Alle betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. In ieder geval elk half jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang.

Betrokken organisaties

Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in)

Professionals - Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Aanbieders - BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN

Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Nationale Jeugdraad (NJR)

Ondertekenaars van de Hervormingsagenda Jeugd
Ondertekenaars van de Hervormingsagenda Jeugd. Foto Martijn Beekman
Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: