Nieuws

Voorjaarsnota: plannen voor de gehandicaptenzorg

02 mei 2023

Op 28 april zond minister Kaag de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. In deze nota geeft het kabinet een tussenstand van de Rijksbegroting van 2023 en een vooruitblik naar de komende jaren. De nota bevat een aantal nieuwe of aangepaste plannen voor de gehandicaptenzorg. Het belangrijkste nieuws is dat het kabinet voor dit jaar en volgend jaar elk 40 miljoen euro extra ter beschikking stelt voor de gehandicaptenzorg voor cliënten met een VG7-profiel. De maatregelen die al bekend zijn gemaakt via het coalitieakkoord en/of de VWS-begroting 2023 blijven van kracht.

minister Kaag

Belangrijke plannen uit de Voorjaarsnota zijn:

Extra middelen voor VG7 voor 2023 en 2024

De VGN had al eerder gewaarschuwd dat met de huidige tarieven de zorg voor cliënten met een VG7-profiel niet vol te houden is. Het kabinet voegt zowel voor 2023 als 2024 een bedrag van 40 miljoen euro toe aan de Wlz contracteringsruimte om, vooruitlopend op de tariefsherijking in 2025, zorgkantoren in staat te stellen maatwerk­ afspraken te maken over hogere tarieven voor VG7.

De VGN had om 80 miljoen per jaar extra gevraagd om voor alle cliënten met een VG7-profiel een tarief van 100% mogelijk te maken. De helft daarvan is dus gehonoreerd. De  VGN ziet in deze aanvullende middelen erkenning voor de financiële knelpunten die zorgaanbieders ervaren bij het bieden van VG7-zorg. Het verlicht de financiële druk, maar neemt deze niet weg. We blijven ons daarom sterk maken dat er meer nodig is. Dit doen we door onder andere de zorgkantoren erop aan te spreken dat zij, vanuit hun eigen mogelijkheden, compensatie bieden voor VG7-knelpunten. 

Extra middelen voor hervormingsagenda Jeugd

Het eerder tussen VWS en de gemeenten gesloten principeakkoord financiën hervormingsagenda jeugd is verwerkt in de Rijksbegroting. In totaal gaat daardoor voor de jaren 2024 en 2025 een bedrag van € 385 miljoen aan geplande bezuinigingen niet door. De VGN houdt grote zorgen over de hervormingsagenda: er zijn nog veel afspraken nodig over de inhoud en voor de jaren vanaf 2026 staat nog steeds een forse bezuiniging gepland.

Nog geen extra middelen voor de Green Deal

De VGN heeft samen met andere zorgbranches aangegeven dat we een aanzienlijke bijdrage uit het Klimaatfonds nodig hebben om de ambities uit de Green Deal waar te kunnen maken. Ons verzoek is in deze Voorjaarsnota niet gehono­reerd. Wel wordt er in totaal € 42 miljoen beschikbaar gesteld voor de hele zorg voor een periode van vier jaar voor verduurzaming en Green Deal, maar dat staat in geen verhouding tot wat er nodig is. De VGN gaat hierover op korte termijn met VWS in gesprek.

Verlenging regeling EMB

De regeling voor bekostiging van zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt verlengd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Op deze wijze wordt tijd gevonden om dit op een goede wijze wettelijk te regelen. Hiervoor is voor die periode een jaarlijks bedrag van € 5 miljoen beschikbaar.

Herinvoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo

Het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was. Dit moet leiden tot een bezuiniging die oploopt tot € 55 miljoen per jaar vanaf 2026.

Maatwerk regeling PGB

Pgb-houders die zelf Wlz-zorg inkopen krijgen momenteel een maximumbedrag op basis van een zorgprofiel toegekend. Deze budgetten worden niet altijd opgemaakt. Dit wordt straks een bedrag op basis van te sluiten contracten dat eventueel tussentijds kan worden aangepast. VWS gaat ervanuit dat dit vanaf 2025 een bezuiniging oplevert, oplopend van € 30 miljoen in 2025 tot € 110 miljoen vanaf 2027.   

Download

De voorjaarsnota 2023 van de minister van Financiën

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot