Nieuws

Herwaardering vastgoed: stand per 2014

09 januari 2014

We krijgen vragen over herwaardering van vastgoed en impairment over het verslagjaar 2013. We zetten de verschillen tussen 2012 en 2013 nog even op een rij. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar een eerder artikel in februari 2012 en naar onze positionpaper ‘Herwaardering vastgoed en impairment’.  

Voor het verslagjaar 2012 gold: waarderen van vastgoed op basis van nacalculatie is niet meer mogelijk en juridisch niet meer toegestaan; voor het eventueel afwaarderen mag u nog één jaar uitgaan van het gemiddelde rendement van de instelling.
Voor het verslagjaar 2013 geldt: in december 2012 is de Regeling Jaarverslaggeving WTZi gewijzigd en gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijziging geldt voor het verslagjaar 2013. De kern van de wijziging ten opzichte van 2012 voor wat betreft de herwaardering van vastgoed: het uitgangspunt is nu dat de waardering plaatsvindt op basis van de algemene wettelijke bepalingen en de RJ-richtlijnen. Bovendien is de regeling recent nog extra gewijzigd, waardoor het afwaarderen van gebouwen op basis van het ‘gemiddelde rendement’ (nog wel mogelijk over 2012) niet meer mogelijk zal zijn vanaf verslagjaar 2013.

Visie VGN
Het lag in het verschiet dat deze wijziging zou komen. Het is een doorgaande ontwikkeling op weg naar de maatschappelijk algemeen geldende regelgeving. Het is van belang dat een instelling op korte termijn toetst of de boekwaarde van de gebouwen terugverdiend kan worden (dat is de impairmenttoets) in de nabije en verdere toekomst. Daarin speelt niet alleen de opbouw van de NHC-tarieven en de afbouw van de nacalculatie een rol, maar zijn ook andere ontwikkelingen van belang, zoals de overheveling van de begeleiding naar de gemeenten/Wmo. Als de boekwaarde op de huidige gebouwen niet terugverdiend kan worden, lopen nieuwe financieringen mogelijk gevaar omdat de banken en het Waarborgfonds sluitende businesscases en een flinke solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) en budgetratio (eigen vermogen/omzet) vragen. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in dit kader is de extramuralisering: wat betekent dat voor de ‘verdiencapaciteit’ van uw gebouwenbestand.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: