Nieuws

Houdbare en toekomstbestendige acute zorg is onderwerp voor volgend kabinet

22 april 2021

Het volgend kabinet zal zich moeten buigen over de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Dat blijkt uit een brief van VWS met de samenvattende reacties op het consultatietraject over de houtskoolschets acute zorg. Deze houtskoolschets is in 2020 opgesteld en ter consultatie voorgelegd. Ook de VGN heeft op deze consultatie gereageerd.

vinger wijst naar de zon

Houtskoolschets

De houtskoolschets was bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Er zijn meerdere knelpunten geconstateerd: het is soms te druk of juist te stil, het is onvoldoende duidelijk waar je heen moet, er wordt te weinig integraal samengewerkt en het is moeilijk om steeds voldoende zorgprofessionals te vinden. De nieuwe inrichting van de acute zorg zal volgens de houtskoolschets met name gericht moeten zijn op de volgende zes pijlers: voorkomen van acute zorg, regionale zorgcoördinatiecentra (voorheen zorgmeldkamers) voor niet-levensbedreigende acute zorg, meer acute zorg thuis, integrale spoedposten, hoogcomplexe of levensbedreigende acute zorg en traumacentra.

Reactie VGN

Ook voor mensen met een beperking gelden de huidige problemen en vraagstukken in de acute zorg. Zoals de onduidelijkheid over waar ze heen moeten voor acute zorg, de noodzaak van betere samenwerking en de schaarste van professionals. De acute zorg moet voor iedereen in de toekomst goed en veilig aangeboden worden. De VGN mist in de houtskoolschets echter totaal de aandacht voor mensen met een beperking en daarmee samenhangend de rol voor de AVG en de gedragskundige in de acute zorg. Daarnaast raakt de acute zorg ook het probleem in de gehandicaptenzorg dat voor minimaal 13.000 mensen met een beperking de huisartsenzorg in de avond- nacht- en weekenduren onder druk staat. Naar aanleiding hiervan hebben betrokken partijen in oktober van 2020 een convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistisch zorg voor mensen met een beperking afgesloten. De gehele reactie van de VGN is te lezen in het bijgevoegde document van dit artikel.

Samenvattende reactie

Op de consultatie zijn 245 reacties gekomen van branche- en beroepsverenigingen, openbaar bestuur, zorgaanbieders, kennisinstituten, individuele zorgprofessionals en individuele personen. In de brief van VWS wordt de rode lijn in de reacties aan de hand van zes inhoudelijke thema’s aan de orde gesteld. Op deze thema’s wordt inhoudelijk niet ingegaan. Dit betreffen thema’s als regie en sturing, zorgcoördinatiecentrum, spreiding en differentiatie acute zorg, voorkomen en verplaatsen van acute zorg en randvoorwaarden. Inmiddels is de houtskoolschets door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Verdere stappen ten aanzien van het acute zorglandschap en besluitvorming daarover zijn aan het volgend kabinet. In de brief wordt ook de link gelegd met COVID-19, betreffend dat in tijden van pandemie de curatieve zorg beperkt opschaalbaar is en duidelijke, soms centrale, coördinatie vraagt. De komende jaren zal in het kader van herstelzorg na COVID-19 ook nagedacht moeten worden over een houdbare inrichting van acute zorg. VWS geeft aan dat de ontvangen consultatiereacties in dit kader waardevolle informatie vormen, die gebruikt zal worden bij toekomstige discussies over een houdbare en toekomstbestendige acute zorg. Lees hier de volledige inhoud van de brief van VWS.

Deze pagina is een onderdeel van: