Nieuws

IGZ houdt pilot met systeemtoezicht

06 augustus 2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg werkt aan een nieuwe methode om toezicht vorm te geven. De methode betreft systeemtoezicht. In augustus start een pilot bij zes zorginstellingen, waaronder twee ziekenhuizen, om de nieuwe manier van toezicht houden te testen.

Systeemtoezicht is een vorm van toezicht waarbij de toezichthouder de processen en beheersmaatregelen binnen een instelling beoordeelt. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de instelling voldoet aan wettelijke eisen, veldnormen en richtlijnen. Ook is van belang in hoeverre de instelling de naleving van deze eisen en normen borgt. Systeemtoezicht wordt ook wel toezicht op het nalevingsmanagement of compliancemanagement genoemd.

Aanleiding
De IGZ hoopt met systeemtoezicht voordelen voor zowel de zorginstellingen als de IGZ te behalen. Zo zouden de toezichtslasten voor zorginstellingen kunnen afnemen wanneer de IGZ afstand kan nemen tot organisaties met een goed functionerend compliancemanagementsysteem. Steeksproefsgewijs zullen er dan nog zogenoemde realitychecks uitgevoerd te worden.

Het uiteindelijke doel van de IGZ is het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving,  richtlijnen en standaarden waardoor de kwaliteit en veiligheid van zorg verbetert.

Pilot
De ontwikkelde conceptmethodiek voor systeemtoezicht wordt van augustus tot en met december getest bij zes zorginstellingen: twee ziekenhuizen, twee instellingen voor langdurige ouderenzorg en twee GGZ-instellingen.

Pas na de pilot zal de IGZ, afhankelijk van de resultaten, de wijze van toezicht houden eventueel aanpassen.

Bron: Zorgportaal