Nieuws

VGN stelt veldnorm voor afzonderings- en separeerruimte vast

18 februari 2013

Het bestuur van de VGN heeft eind vorig jaar de veldnorm voor de bouw van afzonderings- en separeerruimtes vastgesteld. Deze norm beschrijft de eisen en aandachtspunten waaraan de bouwkundige inrichting van afzonderings- en separeerruimtes moet voldoen. 

Zo moeten afzonderings- en separeerruimtes voldoen aan eisen met betrekking tot privacy en beleving, zoals temperatuur, licht, uitzicht en inkijk. Maar ook eisen aan bijvoorbeeld brandveiligheid en alarmering. Daarnaast zijn er aandachtspunten geformuleerd voor bijvoorbeeld kleurgebruik en wandafwerking.

Toezicht op gebouwen van zorginstellingen
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is sinds de afschaffing van het Bouwregime verantwoordelijk voor het toezicht op de gebouwen van zorginstellingen. Hoewel de IGZ niet veel eisen stelt aan de gebouwen, treedt ze handhavend op voor wat betreft drie veldnormen: voor noodstroomvoorziening, voor luchtkwaliteit en voor afzonderings- en separeerruimtes. Dat wil zeggen dat de IGZ controleert dat er een goede noodstroomvoorziening is en dat de luchtkwaliteit van de gebouwen in orde is. Ook stelt ze eisen aan afzonderings- en separeerruimtes. Veiligheid en privacybescherming zijn bij alle drie de normen belangrijke pijlers voor de IGZ.
De eisen die gelden voor de drie veldnormen zijn in gezamenlijkheid vastgesteld door de IGZ, zorgaanbieders, cliënten(organisaties) en TNO. De veldnorm voor afzonderings- en separeerruimtes is nu geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Verantwoording afleggen
De nieuwe veldnorm is een vorm van zelfregulering en is niet vrijblijvend. Instellingen met afzonderings- en separeerruimtes moeten er dus echt mee aan de slag. Partijen in het veld maken in samenspraak met de IGZ en het ministerie afspraken over bouwnormen. Gebouwen moeten de toets van deze normering kunnen doorstaan. Daarbij geldt voor de IGZ het principe: pas toe of leg uit (zie bijlage A in het rapport).

Betrokken organisaties
De organisaties die betrokken waren bij de totstandkoming van de veldnorm hebben vijf werkbezoeken aan instellingen afgelegd om afzonderings- en separeerruimtes te bekijken in de praktijk. De volgende organisaties hebben aan de veldnorm meegewerkt:

  • IGZ als opdrachtgever;
  • VGN als projectleider;
  • TNO (voorheen Centrum Zorg en Bouw, het voormalig Bouwcollege) als penvoerder;
  • Cliëntenorganisaties LFB en Platform VG als klankbordgroep;
  • Instellingen Amarant en Ipse de Bruggen namens de VGN-adviescommissie Planning en Bouw;
  • Instelling de Hartekamp Groep namens de VGN-adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek.

In de bijlage vindt u de veldnorm. Na een inleiding in hoofdstuk 1 bevat hoofdstuk 2 een korte kaderstelling (het gaat om een gebouwelijke norm en niet om het zorginhoudelijke concept). Daarna komen de feitelijke normen aan de orde in de hoofdstukken 3 (bouwregelgeving), 4 (norm voor afzonderingsruimte) en 5 (norm voor separeerruimte). Schema’s en voorbeelden completeren het geheel in bijlagen in het rapport.

  

Downloads

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: