Nieuws

Indienen nieuwe cliëntervaringsinstrumenten

07 juli 2017

Voor het meten van de cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader) maken instellingen gebruik van een waaier van cliëntervaringsinstrumenten. De instrumenten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie, de Commissie van Deskundigen.

In september 2017 beoordeelt de Commissie van Deskundigen de voortgang van en rapportages over de ontwikkelopgaven die de ontwikkelaars van de cliëntervaringsinstrumenten hebben meegekregen.
Dit is ook het moment dat ontwikkelaars van nieuwe instrumenten hun cliëntervaringsinstrumenten kunnen indienen voor opname in de waaier. Voorwaarde voor toelating is dat het een instrument betreft voor een doelgroep waar nog onvoldoende geschikte instrumenten voor zijn.

Nieuw in te dienen instrumenten

Een nieuwe aanmelding geschiedt met het aanleveren van de ingevulde formats over het instrument, het instrument met de bijbehorende documentatie en een aanbiedingsbrief waarin de ontwikkelaar aangeeft wat de meerwaarde is van het instrument ten opzichte van de samenstelling van de waaier.

Eisen

De eisen die worden gesteld aan een cliëntervaringsinstrument zijn de volgende:

  1. het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau;
  2. de systematiek is ingebed in de zorgplancyclus;
  3. het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individuele cliënt;
  4. gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, afdeling/vestiging, organisatie);
  5. er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkelaar wat betreft voortbestaan en doorontwikkeling;
  6. geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder welke voorwaarden het tot zijn recht komt;
  7. beschreven is hoe bij potentiële gebruikers toetsing plaatsvindt op de aanwezigheid van de voorwaarden voor adequaat gebruik van het instrument.

Criteria 5 tot en met 7 zijn nieuw. Bij criterium 6 en 7 gaat het om de situatie bij de organisaties die een instrument (overwegen te gaan) gebruiken. Overigens dienen ook de huidige waaierinstrumenten aan deze nieuwe criteria te (gaan) voldoen.

Indienen

Alle documentatie kan tot en met 28 augustus 2017 worden ingediend via SecretariaatCommissievanDeskundigen@tg.nl of via eso@tg.nl. De Commissie bespreekt deze in september. Na besluitvorming door het bestuur van de VGN in oktober worden de ontwikkelaars op de hoogte gesteld van de uitkomsten. 

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: