Nieuws

Jaarlijkse beoordeling de VGN Waaier 2019: een palet van cliëntervaringsinstrumenten

17 juni 2019

Omdat we willen weten hoe mensen met een beperking hun zorg in de langdurige gehandicaptenzorg ervaren én wat anders kan of moet, maken zorgaanbieders gebruik van een cliëntervaringsinstrument uit de Waaier van de VGN. Deze waaier is een onderdeel van het Landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 - 2022 (bouwsteen 2), welke betrekking heeft op de Wet Langdurige zorg.

regelingzorgendwang

Jaarlijks worden de instrumenten beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen die tot taak heeft de kwaliteit van de cliëntervaringsinstrumenten te stimuleren en te toetsen. Deze commissie bestaat uit prof. dr. Kees Ahaus (vz), prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Mirella Minkman. En wordt ondersteund door de wetenschappelijk secretaris dr. Erna Scholtes.

Beoordeling instrumenten 2019

De commissie beoordeelt in het najaar 2019 wederom alle instrumenten op basis van enkele criteria en de ontwikkelopgaven die de ontwikkelaars van de instrumenten hebben.

Tevens is dit het moment dat ontwikkelaars van nieuwe instrumenten hun cliëntervaringsinstrument kunnen indienen voor opname in de Waaier. De commissie kan een nieuw instrument voordragen voor de Waaier, indien dit meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige samenstelling. Dat wil zeggen:

 • Concreter en beter dan tot nu toe toegesneden is op een specifieke doelgroep en/of
 • Op een andere wijze ervaringen van mensen met een beperking ophaalt, dan het geval is bij instrumenten in de Waaier tot nu toe.

Herordening criteria

Het VGN-bestuur heeft op verzoek van de Commissie van Deskundigen het aantal criteria herordend. We spreken nu van acht criteria:

 1. Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau.
 2. De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus.
 3. Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individuele cliënt waarbij voor mensen met een ernstig meervoudige beperking sprake is van een verbijzondering; uitgelegd onder d):
  a) De persoon is zelf aan het woord, en dus niet bij proxy.
  b) Het instrument volstaat niet met het vastleggen van de huidige situatie maar biedt expliciet de mogelijkheid om wensen voor verbetering naar voren te brengen.
  c) En wel zodanig dat het eigen referentiekader van de persoon herkenbaar is.
  d) Dataverzameling bij mensen met EMB geschiedt aan de hand van het instrument door tenminste 2 personen, die elk vanuit een ander perspectief bij de cliënt betrokken zijn, bijvoorbeeld een naaste en een begeleider.
 4. Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, afdeling/vestiging, organisatie).
 5. Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkelaar wat betreft voortbestaan en doorontwikkeling.
 6. Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is en onder welke voorwaarden het tot zijn recht komt.
 7. Het instrument moet betrouwbare metingen opleveren.
 8. Het betreft een valide instrument.        

Indienen:

Alle documentatie (zie bijlagen) kan tot en met 28 augustus 2019 worden ingediend via SecretariaatCommissievanDeskundigen@tg.nl. De commissie voert de beoordeling in de periode september - oktober 2019 uit. Na besluitvorming door het bestuur van de VGN worden de ontwikkelaars op de hoogte gesteld van de uitkomsten. Dit zal naar verwachting eind november 2019 zijn. Daarna vindt publicatie plaats via de website VGN.

Er is eerder een artikel verschenen over dit onderwerp. Zie: https://www.vgn.nl/nieuws/indienen-nieuwe-clientervaringsinstrumenten

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: