Nieuws

Informatiekaart Spoedzorg

11 mei 2015

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent een informatiekaart spoedzorg gepubliceerd (bijlage).
Naar aanleiding van een aantal concrete situaties bij gemeenten bleken er onduidelijkheden te bestaan rond de verantwoordelijkheden en financiering van verschillende vormen van spoedzorg. Vooral in situaties van crisisopvang zonder vervolg in de Wlz bleek de bekostiging (o.a. van de eerste twee weken) een probleem. Voor een deel werden de onduidelijkheden veroorzaakt door de nieuwe verhoudingen en afbakeningsproblemen tussen de verschillende domeinen / wetten .
Over de afbakening tussen de verschillende wetten is overleg gepleegd met VWS, ZN, VNG en het CIZ. In deze informatiekaart heeft de VNG voor u op een rij gezet wat er in de verschillende wetten rond zorg en ondersteuning is geregeld rond spoedzorg. Tevens is de bekostiging nu geregeld voor de situatie dat er geen vervolg indicatie voor Wlz wordt afgegeven. In dat geval komt de bekostiging voor rekening van de Wmo (gemeente). 

Onder spoedzorg (ook wel crisisopvang genoemd) wordt verstaan een hulpvraag om zorg of ondersteuning waarop binnen 24 tot 48 uur moet worden gehandeld. Het gaat om situaties waarin iemand uit de huiselijke setting moet worden gehaald als gevolg van een onverwachte en voor de cliënt ingrijpende gebeurtenis. Soms kan het gaan om een situatie waarin een persoon terugkomt in de huiselijke setting, bijvoorbeeld na een ziekenhuis opname waarbij met spoed huishoudelijke hulp of begeleiding moet worden ingezet.

In de verstandelijk gehandicapten zorg kan het gaan om een cliënt met een verstandelijke beperking die thuis woont met ondersteuning van mantelzorger en een acute crisis krijgt waarvoor die client moet worden opgenomen om de situatie te stabiliseren. De middelen voor deze vorm van spoedzorg waren in eerste instantie ‘in de Wlz achtergebleven’, terwijl de regeling niet in de Wlz is opgenomen. Inmiddels is berekend dat het om een bedrag van €5 miljoen gaat. Deze middelen worden overgeheveld naar het gemeentefonds.

 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: