Nieuws

Aanpassing budgetten Wmo en Jeugdwet 2017

02 september 2016

In een bestuurlijk overleg hebben VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 24 augustus jl. afspraken gemaakt over aanpassing van de budgetten Wmo/Jeugdwet. Deze aanpassing is nodig omdat is gebleken dat meer cliënten in de Wlz  zijn gebleven/gekomen dan verwacht bij de verdeling van het budget AWBZ naar de verschillende domeinen. De budgetten voor Wmo en Jeugdwet worden hiervoor vanaf 2017 gecorrigeerd. Daarnaast zijn er middelen toegevoegd aan de gemeentelijk budgetten voor het tijdelijk verblijf in een beschermde woonomgeving voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
Per saldo bedraagt de aanpassing voor 2017 een verlaging van het Wmo-budget van €178,9 miljoen en een verlaging van €47,2 miljoen voor de Jeugdwet.

Aanpassingen budgetten Wmo en Jeugdwet
De VNG en VWS hadden, vooruitlopend op de meicirculaire, bij de bestuurlijke afspraken in april, al afgesproken dat voor een aantal onderdelen nog een budgetaanpassing zou plaatsvinden en dat deze in de septembercirculaire zou worden opgenomen. In het bestuurlijk overleg van 24 augustus is hierover overeenstemming bereikt.

Dit resulteert in de volgende aanpassing voor 2017.

Aanpassing (in € mln)

Wmo

Jeugdwet

tijdelijk verblijf LVB

 + 60,4

 

overgangsrecht Volledig Pakket Thuis

 - 12,1

 

VG3

 - 32,5

 

effect omzetting tijdelijke AWBZ-verblijfsin-      dicaties naar Wlz-indicaties voor onbepaalde tijd

 - 36,3

 

aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

 +  2,9

 +30,4

herinstromers Wlz

  -161,4

 - 42,6

K-codes GGZ-B 18-23 jarigen

 

 - 35

Totaal

  -178,9

 - 47,2

Deze aanpassingen zijn structureel, met uitzondering van de aanpassing voor VPT, deze loopt af in 2019. De aanpassing voor levenslang overgangsrecht loopt 33 jaar door en daalt elk jaar met 3%.

Tijdelijk verblijf LVB
Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor  (jong) volwassenen met een verstandelijke of licht verstandelijke beperking (VG-er of LVG-er) die tijdelijk de behoefte hebben aan begeleiding en/of behandeling in een beschermende woonomgeving. Hiervoor was echter geen budget overgeheveld. Nu wordt dit gecorrigeerd door een structurele toevoeging van €60 miljoen aan het gemeentefonds. De VGN heeft eerder aangedrongen op duidelijkheid voor deze groep en  is blij dat met deze budgetaanpassing nogmaals wordt bevestigd dat tijdelijk verblijf voor deze cliënten tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort.

Overige correcties
Daarnaast wordt het budget aangepast als gevolg van:

-          de uitbreiding van het overgangsrecht in de Wlz voor cliënten met een laag ZZP die hun zorg in VPT verzilveren;

-          de met het zorgakkoord 2014 teruggedraaide extramuralisering van VG3 in de Wlz;

-          het feit dat ook tijdelijke AWBZ indicaties zijn omgezet in levenslange Wlz indicaties;

-          het aflopen van het overgangsrecht van Wlz indiceerbaren, die bij de herbeoordeling geen recht hadden op een Wlz indicatie;

-          herinstroom van cliënten in de Wlz die bij de decentralisatie in de Wmo/Jeugdwet zijn gekomen (laag ZZP), terwijl ze een hogere zorgbehoefte hebben en in de Wlz blijken te horen;

-          toeslagen voor 18-23 jaar in de GGZ die ten onrechte aan de Jeugdwet zijn toegevoegd.

Vervolg
De aanpassingen worden verwerkt in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Het is nog niet duidelijk of deze aanpassingen ook leiden tot aanpassing van het Wlz budget. Hierover zal met Prinsjesdag duidelijkheid komen.

Deze pagina is een onderdeel van: