Nieuws

Onderzoek HHM: Tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving voor meerderjarigen met (L)VB verder in kaart gebracht

12 september 2016

In het eerste jaar na de transitie heeft de VGN veel signalen ontvangen dat er onduidelijkheid is voor (jong)volwassenen (18+) met een (lichte) verstandelijke beperking die tijdelijk behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving. HHM heeft in een (vervolg)onderzoek de behoefte van deze specifieke groep verder in kaart gebracht. De resultaten hebben partijen informatie gegeven om met elkaar in gesprek te gaan over het toe te voegen budget aan de Wmo, waar deze ondersteuning onder valt. De eindrapportage van dit onderzoek vindt u als bijlage bij dit artikel. 

In het eerste jaar na de transitie  hebben we gezien dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking die  tijdelijk behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving tussen wal en schip vallen. Op 30 april 2015 heeft de Staatssecretaris na vragen vanuit de Kamer toegezegd om samen met de VNG, VGN, Federatie Opvang en andere betrokken organisaties te onderzoeken welke knelpunten er zijn voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking met een tijdelijke behoefte aan begeleiding en/of behandeling in een beschermende woonomgeving. Dit (kwalitatieve) onderzoek is uitgevoerd door HHM. (Klik hier voor de rapportage van dit onderzoek.) 

Vervolgonderzoek

Ook het vervolgonderzoek is nu afgerond. Dit vervolgonderzoek was erop gericht om de behoefte (aard en omvang) naar deze vorm van ondersteuning beter in beeld te krijgen. 

Aanpassing budget Wmo

In een bestuurlijk overleg hebben VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 24 augustus jl. afspraken gemaakt over aanpassing van de budget van de Wmo voor deze groep. Hoewel de budgetten voor de Wmo en in de Jeugdwet in totaal dalen, wordt voor deze specifieke groep een structurele toevoeging van €60 miljoen gedaan aan het gemeentefonds. Klik hier voor meer informatie over alle budgetaanpassingen in Wmo en Jeugdwet. 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt