Nieuws

Verlenging overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

18 juli 2016

Voor cliënten uit de groep Wlz-indiceerbaren die niet voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz wordt het overgangsrecht met een half jaar verlengd. De staatssecretaris heeft dit besluit genomen, zodat er een zorgvuldige overdracht naar gemeenten en/of zorgverzekeraar kan plaatsvinden. Daarnaast wordt de aangekondigde vangnetregeling voor cliënten die een zorgprofiel voor de Wlz kregen verlengd tot eind 2019. 

wlz

In aanloop naar het voortgezette debat over jeugdhulp heeft de staatssecretaris een brief (zie bijlage) naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de herbeoordeling van de Wlz indiceerbaren. Deze herbeoordeling is inmiddels afgerond. Van alle cliënten die zijn beoordeeld voldoet 74% aan de toegangscriteria van de Wlz en krijgt een indicatie voor de Wlz. 

Zorgvuldige overdracht per 1 juli 2017Uit de herbeoordeling door het CIZ blijkt dat 26% van de cliënten niet voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Dit zijn 3.300 cliënten, waarvan 80% jonger is dan 18 jaar. Het overgangsrecht voor deze cliënten is met een half jaar verlengd tot 1 juli 2017. Het CIZ zal hierover een bericht naar de cliënten sturen. Dit betekent dat cliënten tot 1 juli 2017 hun huidige zorg kunnen continueren, waarbij er ruimte komt om de overdracht naar gemeente en/of zorgverzekeraar zorgvuldig te laten verlopen. Zorgkantoren zullen de gegevens van cliënten doorgeven aan gemeenten. Gemeenten gaan cliënten actief benaderen. Zij worden gevraagd cliënten op tijd uit te nodigen voor een gesprek. Op deze wijze kan er na 1 juli 2017 zorg en ondersteuning doorgezet worden. De zorgkantoren zullen in het voorjaar 2017 cliënten actief benaderen om te kijken of de benodigde aanvragen (bijvoorbeeld bij zorgverzekeraar) in gang zijn gezet.

Voor de VGN is het belangrijk dat de overdracht naar gemeenten en/of zorgverzekeraar zorgvuldig plaats vindt. De continuïteit van zorg was een punt dat we onder de aandacht van de Kamerleden hebben gebracht. Onze voorkeur is om deze continuïteit via het sociaal domein en/of zorgverzekeraar te regelen. Met name vanwege de onduidelijkheid die dit bij cliënten kan scheppen en de extra administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders meebrengt. Dit blijven we onder de aandacht brengen.

De vangnetconstructie voor Wlz-indiceerbaren die in de Wlz blijven

Cliënten die in de Wlz blijven komen in aanmerking voor het vangnet. Dit vangnet heeft tot doel dat cliënten de zekerheid hebben dat zij de zorg die ze nu krijgen kunnen blijven ontvangen vanaf 1 januari 2017. Deze vangnetconstructie is nu verlengd en geldt daardoor tot eind 2019. Op deze wijze wordt geregeld dat cliënten tijdens deze drie jaar aanspraak houden op het zorgpakket dat een cliënt had in 2016 op basis van de extramurale indicatie. De uitwerking van deze regeling zal in de komende maanden plaatsvinden.

Om in aanmerking te komen voor deze vangnetconstructie is het van belang dat de cliënt het zorgprofiel pas in laat gaan op 1 januari 2017. Hierover hebben wij eerder bericht.

Tot slot 

In de brief is een uitzondering gemaakt voor een tiental cliënten. Het gaat om cliënten van 17 jaar met een profiel VG 3 die pas na hun 18e aanspraak kunnen maken op de Wlz zorg. Deze cliënten die binnen een jaar na het overgangsrecht (1 juli 2017) de leeftijd van 18 jaar bereiken kunnen zonder onderbreking in de Wlz blijven.  

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude