Nieuws

Inhaal - en rentecomponent 2014 gehandhaafd

27 februari 2015

De inmiddels al een half jaar slepende kwestie tussen de Care branches en VWS over de nieuwe indexerinssystematiek waarbij door VWS werd afgezien van de inhaal over 2014, is eindelijk beslecht in het voordeel van de aanbieders. Samen met de andere branches in de Care heeft de VGN zich hard gemaakt voor handhaving van de inhaalindex. Wij vonden het onterecht dat die aanvankelijk niet werd meegenomen in de nieuwe systematiek. Daarmee zouden aanbieders eenmalig (maar wel met structurele doorwerking) een budgetoffer brengen waarop niet was gerekend en die als toekomstige opbrengst al wel was ingeboekt (en veelal in de jaarrekening verwerkt). Die inhaal maakte ons inziens formeel deel uit van de geldende indexeringssystematiek tot 2015 en het OVA-convenant.
VWS is nu akkoord met de zienswijze van de branches en kent de inhaalcomponent 2014 alsnog toe (zie bijlage). 
 

De NZa heeft aangegeven de incidentele nacalculatie 2014 als volgt te verwerken:

Hierbij wordt verwezen naar beleidsregel nacalculatie 2014, kenmerk CA-300-612. 

  • Voor 1 juni 2015 dienen zorgkantoor en zorgaanbieder een opgave in van de gerealiseerde productie over 2014, kapitaallasten en overige onderdelen. Deze opgave wordt gedaan via het nacalculatieformulier 2014.
  • De NZa stelt op basis van het ingediende nacalculatieformulier 2014 de Aanvaardbare kosten vast.
  • In de berekening van de Aanvaardbare kosten wordt ook de incidentele nacalculatie 2014 (inhaalcomponent en rente) meegenomen.
  • Zie hiervoor de toelichting op artikel 4.1.2: Bij de vaststelling van de tarieven in het jaar 2014 is het uitgangspunt dat het totaal aan opbrengsten (dat ontstaat uit het in rekening brengen van deze tarieven) dekking geeft voor en aansluit bij de aanvaardbare kosten van het jaar 2014. Als het totaal aan opbrengsten verschilt van de  aanvaardbare kosten, wordt dit verschil verwerkt in het jaarsluittarief van 2014 als de opbrengsten lager zijn dan de aanvaardbare kosten.
  • Zie hiervoor de toelichting op artikel 4.1.2: Bij de vaststelling van de tarieven in het jaar 2014 is het uitgangspunt dat het totaal aan opbrengsten (dat ontstaat uit het in rekening brengen van deze tarieven) dekking geeft voor en aansluit bij de aanvaardbare kosten van het jaar 2014. Als het totaal aan opbrengsten verschilt van de  aanvaardbare kosten, wordt dit verschil verwerkt in het vereffeningbedrag van 2014 als de opbrengsten hoger zijn dan de aanvaardbare kosten.
  • Het sluittarief of vereffeningsbedrag wordt opgenomen in de tariefbeschikking van de zorgaanbieder en vervolgens zal uiteindelijk het CAK zorgen voor de financiële afhandeling.