Instroom opleidingen te laag voor toekomstige vraag personeel

De instroom van studenten in hbo-opleidingen in de zorg en een aantal pedagogische mbo-opleidingen moet snel omhoog. Over twee tot vijf jaar stijgt de vraag naar nieuwe medewerkers in de gehandicaptenzorg en de huidige instroom in de opleidingen is te laag om aan die vraag te voldoen. Dat blijkt uit het rapport Arbeid in Zorg en Welzijn 2015.

De verwachte tekorten volgen op een periode waarin er juist overschotten op de arbeidsmarkt waren. Tussen 2012 en 2014 is het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg met 8.000 gedaald. Dit is vooral ten koste gegaan van het management, staf en ondersteunend personeel. Het cliëntgebonden personeel is zo lang mogelijk ontzien. Het totale aantal medewerkers in de sector Zorg en Welzijn is in dezelfde periode net 5,6 procent afgenomen. Op termijn neemt de vraag naar personeel echter weer toe.

Vertrek door pensioen

De vraag naar medewerkers is het grootst over vijf jaar. Dan gaan relatief veel medewerkers met pensioen en moeten lege plekken opgevuld worden. Daarvoor is het nodig dat er meer jongeren een studie volgen in Zorg en Welzijn en blijven werken in de gehandicaptenzorg. Vooral voor opleidingen waar de instroom door de veranderende arbeidsmarkt de afgelopen jaren flink is gedaald, is dit een uitdaging. De mbo-opleiding pedagogisch medewerker niveau 4 is hier een voorbeeld van. Ook op hbo-niveau zijn er uitdagingen. Het aantal hbo-functies in de zorg stijgt nu al. Dat komt door een toename van complexe zorg- en ondersteuningsvragen en door technologische ontwikkelingen als eHealth en robotisering.

Meer vraag naar hbo’ers

Al over twee jaar dreigen tekorten aan medewerkers op hbo-niveau. Dit biedt enerzijds kansen voor de doorstroom en opscholing van medewerkers. Anderzijds is de uitdaging om de instroom te vergroten bij deze hbo-opleidingen extra groot, omdat sommige opleidingen dit moment nog met een numerus fixus werken, vanwege een gebrek aan stageplaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Verpleegkunde. Hierdoor dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan: een tekort aan stageplaatsen leidt tot onvoldoende aanbod van gekwalificeerd personeel, waardoor de beschikbare tijd voor stagebegeleiding en dus het aantal stageplaatsen nog verder afneemt.

Andere competenties

Naast het vergoten van de instroom moeten opleidingen hun curricula aanpassen aan de vaardigheden en competenties die straks gevraagd worden. Dit doen ze nu al, in samenwerking met werkgevers en werknemers. Op deze manier vergroten ze bovendien de doorgroeimogelijkheden en wendbaarheid van medewerkers en daarmee hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Maar ook aan de huidige medewerkers worden andere competentie-eisen gesteld. Invulling geven aan een leven lang leren is daarom van groot belang. Initiatieven zoals het de VGN E-learnshop en het Kennisplein Gehandicaptensector ondersteunen instellingen hierbij.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van