Veelbelovende voortgang ‘Volwaardig Leven’

Twee jaar na de start heeft het ministerie van VWS een rapport (zie bijlage) gepubliceerd waarin de voortgang van het project Volwaardig Leven staat beschreven. De VGN was en is nauw betrokken bij de realisatie op alle ‘speelvelden’ waar resultaten zichtbaar worden.

twee mensen houden handen vast waarvan een een robothand is

Volwaardig leven omvat drie actielijnen. Actielijn 1 stimuleert dat de kwaliteit van het zorgaanbod beter gaat aansluiten bij de zorgvraag, met aandacht voor persoonsgerichte zorg, innovatie en de arbeidsmarkt. Door actielijn 2 moet er meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen komen. Actielijn 3 leidt ertoe dat naasten meer worden ontzorgd. Een greep uit de resultaten bij alle actielijnen:

Arbeidsmarkttafel

Binnen actielijn 1 nemen beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS, de VGN en de initiatiefnemers van Wij willen gezien deel aan de arbeidsmarkttafel Gehandicaptenzorg. De afgelopen periode is gewerkt aan drie onderwerpen: arbeidsmarktverkenning, ambassadeurstraject en dialoogsessies.

Verkenning

De arbeidsmarktverkenning laat zien welke cliënt- en beroepsgroepen het meest worden geconfronteerd met de huidige arbeidsmarktproblematiek en wat gevolgen zijn voor de betrokken professionals. De uitkomsten zijn in september voorgelegd aan drie focusgroepen met professionals: begeleiders, verpleegkundigen, gedragswetenschappers en artsen. Het laat zien dat de sector onder andere verder moet inzetten op de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, op passies van het zittende personeel, op mogelijkheden voor taakherschikking en op verbetering van het sectorimago. Tijdens het onderzoek zijn daarom oplossingen en praktijkvoorbeelden verzameld over zij-instroom, flexpools, bijscholing, taakherschikking en marketing.

Het volledige onderzoek is als bijlage aan dit artikel toegevoegd.

Ambassadeurs

Samen met de beroepsorganisaties BPSW en V&VN worden momenteel ambassadeurs opgeleid die de beroepsgroep gaan vertegenwoordigen, binnen en buiten hun organisatie. De leergang is voor professionals op mbo- en hbo-niveau, met zowel een verpleegkundige- als een agogische achtergrond. In september 2020 is de werving gestart en in december begint de eerste leergang met 16 deelnemers. De leergang zal grotendeels online plaatsvinden.

Eind 2020 en in het voorjaar van 2021 volgen er online dialoogsessies over goed werkgeverschap met zorgprofessionals en bestuurders. Een voorbeeld van een thema dat aan bod komt is de optimale personeelssamenstelling.

Nieuwe leerlijnen

Onder de eerste resultaten binnen actielijn 1 valt verder op dat er in de komende maand  november drie nieuwe leerlijnen gereed zullen zijn voor mensen met een beperking. Het zijn leerlijnen waarvoor een opleiding niet vanzelfsprekend is. Het gaat om opleidingen voor Assistent groen, Assistent logistiek en Assistent facilitair. Studenten kunnen de opleiding op maat en in eigen tempo volgen, onder andere tijdens dagbesteding. Het opleidingstraject eindigt op niveau 1. Intussen heeft de Vereniging Nederlandse Groothandels zijn logo aan het opleiding Assistent Logistiek verboden, waardoor de certificaten die worden behaald een branche-erkenning hebben.

Innovatie en persoonsgericht zorg

Nog twee initiatieven die de resultaten binnen actielijn 1 markeren, zijn de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg, Begeleiding à la carte en de zogenoemde Spiegelgroep. Met de Innovatie-impuls wil VWS het voor cliënten en zorgverleners makkelijker maken om technologie toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteunt. Begeleiding à la carte is een tweejarig traject waarin aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen delen. Daarnaast wordt praktische kennis beschikbaar gesteld voor de hele sector, met ondersteuning van een coach. De Spiegelgroep is een breed samengestelde groep die zich met name bezighoudt met reflectie op thema’s en het wegnemen van obstakels. Instellingen, cliënten en hun naasten verzamelen vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Die worden actief gedeeld de zorgaanbieders, die ook hulp krijgen bij de uitwerking van deze ideeën, met inbreng van ervaringsdeskundigen.

Passende zorg

De werkagenda passende zorg is de basis voor actielijn 2. De VGN was betrokken bij de begeleidingscommissie van de kwantitatieve monitor die de voortgang en resultaten volgt van zowel de gerealiseerde maatwerkplekken, als de crisis-en ondersteuningsteams. In deze werkagenda is maatwerk een echte bouwsteen. Specifiek de vraag ‘hoe organiseer je de kennis voor specifieke doelgroepen’. Er bestaat tevredenheid over de koppeling tussen de werkagenda en het KPMG advies over tien doelgroepen. Zo ontstaat op efficiënte wijze een kennis- en expertisenetwerk in de gehandicaptenzorg.

De VGN had zitting in de werkgroepen voor NAH+, LVB+ en EVB+. De resultaten verschillen per werkgroep. De werkgroep NAH+ heeft een advies ingediend bij de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) en werkt nu aan een transitieplan. Voor LVB+ en EVB+ is het de bedoeling om voor het einde van dit jaar een advies in te dienen bij de commissie.  

Voortgangsrapport Volwaardig Leven.pdf

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Foto van Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van