Nieuws

Stand van zaken Toekomstagenda gehandicaptenzorg

10 februari 2023

Minister Helder heeft de Kamer een brief gestuurd over de voortgang op de actielijnen uit de Toekomstagenda gehandicaptenzorg. De VGN is bij de meeste onderwerpen van de agenda betrokken. Daarbij gaan wij uit van de Visie 2030 en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere trajecten die vanuit of met de VGN lopen. Lees per thema de belangrijkste informatie uit de brief.

Meisje in rolstoel

Toekomstagenda

De Toekomstagenda gehandicaptenzorg: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is het vervolg van het programma Volwaardig Leven en heeft als doel om de in dat programma in gang gezette beweging naar toekomstbestendige zorg robuuster te maken. In de zomer van 2022 heeft de minister een programmatische uitwerking van dit programma aan de Kamer gestuurd. De net verschenen verzamelbrief gaat met name in op een aantal voor dit programma relevante rapporten die de afgelopen tijd zijn opgeleverd. Daarnaast gaat de minister in op de vertraging rond het onderzoek herijking VG7 en geeft zij een update van moties en toezeggingen over de gehandicaptenzorg.  

Complexe zorg

Het eerste thema in de Toekomstagenda is ‘complexe zorg’. In de brief gaat de minister in op de stappen die de komende periode gezet gaan worden. Deze stappen zijn noodzakelijk, maar gaan de VGN deels te langzaam. Met name rond het onderzoek van KPMG naar de herijking van het huidige VG7-profiel in opdracht van VWS. Dit onderzoek heeft vertraging opgelopen. In januari is aan zorgorganisaties gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. De resultaten worden verwacht in mei van dit jaar. De VGN neemt deel in de klankbordgroep. Voor de VGN is van groot belang dat dit onderzoek voldoende basis biedt voor de actualisatie van het zorgprofiel en daarop gebaseerd passende tarieven.

Ontwikkelen hogere zorgprofielen

In de Toekomstagenda wordt ook een ‘ontwikkelprogramma hogere zorgprofielen’ benoemd. Dit programma start in 2023 tot en met 2026. Zorgorganisaties kunnen worden ondersteund bij het verder ontwikkelen van het zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de vormgeving van dit programma. De VGN is betrokken en gaat een aantal leden vragen voor reflectie op het voorstel.

Verbinding tussen alle trajecten

HHM maakt in opdracht van VWS een communicatieplan over de maatwerkplekken en Crisis Ondersteuningsteams (COT’s). Doelstelling is om duidelijkheid te creëren wat de randvoorwaarden zijn en hoe te vinden dan wel te organiseren. De VGN is betrokken in de klankbordgroep, waarbij we de nadruk leggen op verbinding tussen alle trajecten om zo het overzicht en samenhang te bewaren.

Ledenbijeenkomst juni

De VGN is van plan om in juni weer een ledenbijeenkomst te organiseren om leden bij te praten over alle ontwikkelingen in de complexe zorg. Een save-the-date volgt op een later moment.

Heb je vragen over dit thema dan kun je terecht bij Gera van der Woude (gvanderwoude@vgn.nl) of Jessica Hendriks (jhendriks@vgn.nl)

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Vanuit het thema LVB van de Toekomstagenda zijn de afgelopen maanden een aantal producten ontwikkeld. Onder meer de publicatie Je ziet het niet dus leer het zien van het Kenniscentrum LVB. In deze publicatie staan praktische handvatten voor het tijdig herkennen en ondersteunen van mensen met een LVB. Ook is het rapport Digitale vaardigheden van mensen met een LVB verschenen. Het rapport is een verslag van een onderzoek m.b.t. digitale vaardigheden van Vilans in samenwerking met de LFB.

Continuïteit van zorg van jongvolwassenen

We verwachten dat binnenkort ook de uitkomsten zullen worden gedeeld van het onderzoek de kansen om door te leren en ontwikkelen, na het VSO of Pro, van jongvolwassenen met een LVB. Naast dit onderzoek loopt er ook een onderzoek rond het onderwerp zorgcontinuïteit van jongvolwassen met een LVB met als doel om te komen tot een advies met de stappen die op korte termijn en op langere termijn gezet kunnen worden om de continuïteit van zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen met een LVB te verbeteren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen binnen enkele maanden worden gepubliceerd. Beide onderzoeken zijn input om de vervolgstappen binnen dit thema te bepalen. Als je meer wilt weten over dit onderwerp kun je contact opnemen met Maartje van der Rijt (mrijt@vgn.nl).

Technologische innovatie

In de eindrapportage van de innovatie-impuls staat dat de implementatie van zorgtechnologie bij de deelnemende organisaties versneld en verbeterd is. Er is een Innovatie-route ontwikkeld die alle etappes beschrijft die je doorloopt om succesvol en duurzaam technologie in je organisatie te gebruiken en te borgen. Dit is de basis voor het vervolgprogramma Innovatieimpuls 2.0 zoals aangekondigd in de Toekomstagenda. Om te beginnen zal de Innovatie-route in 2023 worden omgevormd tot een interactief, digitaal instrument dat zo toegankelijk mogelijk is en past bij de manier van werken in de gehandicaptenzorg. Ook is er individuele ondersteuning mogelijk voor zorgaanbieders die de route willen gebruiken om zorgtechnologie te implementeren. Deze ondersteuning is vanaf het voorjaar 2023 beschikbaar. De VGN wil hierbij een verbinding maken met de kanslijn technologie uit het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Wil je hier meer over weten en/of wil je je interesse vast kenbaar maken om deel te nemen aan de innovatie-route neem dan contact op met Peter Kruithof (pkruithof@vgn.nl).

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Dit deel van de Toekomstagenda komt goed op stoom. Zo is het eindverslag ‘Goed Werk: van praten naar doen’ opgeleverd. Met daarin de uitwerking van de gehouden “Dialoogsessies” met zo’n 70 medewerkers uit de gehandicaptenzorg. Er zijn veel ervaringen uitgewisseld over wat belangrijk is bij goed en aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg. Er zijn nieuwe “Goede gewoontes” voor goed werk verzameld vanuit de praktijk. Goede gewoontes op het terrein van reflectie, teamwerk en goed werk­geverschap. Wat blijkt: verandering zit vaak in kleine dingen die niet veel tijd vragen maar toch een groot effect hebben; in gewoon proberen, elkaar vertrouwen geven om te experimenteren, om lef en faalmoed. Zo past dit onderdeel van de Toekomstagenda in de grotere beweging waarin het Anders organiseren en anders werken centraal staat. De komende periode zullen de partijen die lid zijn van de Arbeidsmarkttafel gehandicaptenzorg op zoek naar goede voorbeelden op dit terrein van goed werkgever- en werknemerschap.

Actiepunten onderwijs en ontwikkelen

Aanvullend heeft VGN een plan van aanpak gepresenteerd waar in samenhang de (in de Toekomstagenda voorkomende) actiepunten rond onderwijs en ontwikkelen van zorgmedewerkers uitgewerkt worden. De derde leergang “Ambassadeurs” is gestart en er volgt een onderzoek over de inzet van ervaringsdeskundigen en het netwerk in de zorg voor/ondersteuning van mensen met een beperking.

Wil je meer weten over dit onderdeel? Neem dan contact op met Maarten Hüttner (mhuttner@vgn.nl).