Nieuws

Minister Helder verbindt Toekomstagenda Gehandicaptenzorg met VGN-visie 2030

07 juli 2022

Vandaag heeft minister Helder de uitwerking van de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze uitwerking staan maatregelen op zes thema’s die op middellange termijn moeten zorgen voor een toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

jongedame in rolstoel kijkend naar beeldscherm met lachend mevrouw die haar helpt

Link met VGN-visie

Minister Helder legt met de uitwerking van de Toekomstagenda ook een verbinding  met het landelijk akkoord dat is gesloten tussen ZN en de VGN, én met de VGN-visie 2030. In het komende halfjaar volgt een uitwerking van de thema’s, waarbij de VGN nauw is betrokken. Voor het realiseren van de doelstellingen voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg is € 138 miljoen beschikbaar gekomen, waarvan € 20 miljoen voor zorginnovatie en technologie en € 4 miljoen voor de regionale arbeidsmarktaanpak.

Thema’s in de Toekomstagenda

De Toekomstagenda 2021 kende vijf thema’s:

  • complexe zorg
  • mensen met een licht verstandelijke beperking
  • cliëntondersteuning
  • technologie & innovatie
  • vakmanschap & arbeidsmarkt

In de nieuwe uitwerking is het thema ‘levenslang en levensbreed Wmo’ toegevoegd.

De Toekomstagenda bevat een nadere uitwerking op al deze thema’s. Nieuw is bijvoorbeeld dat er in opdracht van VWS een ontwikkelprogramma voor zorgprofiel VG6 en VG7 wordt opgezet, waarbij zorgaanbieders kunnen worden ondersteund. Ook is te lezen dat er wordt gewerkt met een innovatieroute voor het opschalen van technologie en dat er pilots komen voor het leren van data.

In het nieuwe thema ‘levenslang en levensbreed Wmo’ wordt onder andere ingezet op het tot norm maken van de ‘passende beschikkingsduur’. Dit betekent dat gemeenten meer differentiëren in de duur van de beschikkingen die worden afgegeven. Voor het thema ‘LVB’ wordt onder andere ingezet op continuïteit rond het 18e levensjaar en voor ‘arbeidsmarkt’ wordt ingezet op regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen regionale werkgeversorganisaties.

Nadere uitwerking en verbinding met andere trajecten

VWS geeft aan dat ‘Het komende halfjaar zal bestaan uit het verder uitwerken van de acties en het zoeken van partnerschappen om die uitvoering te begeleiden.’ Ook wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met andere trajecten, zoals de Hervormingsagenda Jeugd, de ambities uit het landelijk akkoord tussen ZN en de VGN en het thema behandeling in het coalitieakkoord. De VGN zal de integraliteit tussen deze trajecten blijven bewaken en nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de acties.

Urgentie versus middellange termijn

De Toekomstagenda bestaat uit acties die zich richten op de middellange termijn. De VGN is blij met de thema’s die met dit programma worden aangepakt en de verbinding die is gemaakt met de Visie 2030 en de andere trajecten. Tijdens overleg met VWS is aangegeven dat de gehandicaptenzorg echter ook andere, urgente vraagstukken kent, bijvoorbeeld in de complexe zorg en op de arbeidsmarkt. De VGN heeft met VWS afgesproken om naast deze acties op middellange termijn ook in gesprek te blijven, om ook voor de urgente vraagstukken te zoeken naar passende oplossingen.

Foto Stijn Rademaker