Nieuws

Zorgverzekeraars Nederland en VGN sluiten akkoord voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

22 februari 2022

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een akkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.

Ondertekening akkoord ZN VGN
Wout Adema, directeur ZN (links) en Arend Vreugdenhil, bestuurslid VGN (rechts) ondertekenen het akkoord tussen zorgverzekeraars en de gehandicaptenzorg

De gehandicaptensector staat voor een grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Voldoende beschikbaar personeel en passende zorg; dat is het streven. Met name de krimpende arbeidsmarkt zet de mogelijkheden tot passende ondersteuning voor mensen met een beperking en het hebben van een betekenisvol leven onder druk. Zeker als de zorg op dezelfde wijze aangeboden blijft zoals nu, is de verwachting dat in de toekomst niet iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is. Aanleiding voor VGN en ZN om met elkaar in gesprek te gaan. ‘We moeten voor de cliënten én voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg oplossingen vinden en dat lukt alleen in partnerschap’, aldus Boris van der Ham, bestuursvoorzitter van de VGN.

Kanslijnen

Een toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren, stellen ZN en VGN. De organisaties hebben de ambitie om gezamenlijk de transitie in gang te zetten die daar voor nodig is. ‘Het is heel mooi én belangrijk dat we als brancheorganisaties van zorgkantoren en zorgaanbieders elkaar gevonden hebben op inhoud. We zien dezelfde opgave en voelen de verantwoordelijkheid om die gezamenlijk op te pakken’, stellen namens ZN, Marieke Braks, directeur Langdurige Zorg bij VGZ en Marti Paardekooper, directeur Zorginkoop Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis. ‘En dat niet alleen in een gedeelde ambitie voor de transitie maar ook in hoe die transitie eruit gaat zien’. Deze krijgt vorm op vijf thema’s of wel kanslijnen:

  1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving .
  5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Door het slimmer, anders en vernieuwend organiseren van de zorg wordt met deze kanslijnen een bijdrage geleverd aan het optimaal inzetten en faciliteren van zorgprofessionals en het betaalbaar houden van de zorg.

Inkoop

Wij zien in de kanslijnen dé weg om mensgerichte zorg, waarbij meedoen in en met de samenleving voorop staat, de komende jaren nog meer toekomstbestendig en betaalbaar vorm te gegeven’, aldus Arend Vreugdenhil, bestuurslid van de VGN. De kanslijnen vormen de basis voor de sectorale inhoud van het inkoopkader van de zorgkantoren. Zorgaanbieders gaan in samenspel met cliëntenraden en zorgkantoren de kanslijnen verder uitwerken tot resultaatafspraken. Onderdeel van die afspraken kunnen nieuwe vormen van inkoop zijn. Zorgaanbieders en zorgkantoren gaan ruimte creëren om te experimenteren, zich te ontwikkelen op de kanslijnen en te investeren om de gemaakte resultaatafspraken te realiseren. Op basis van de ervaringen worden de gezamenlijke ambities ieder jaar aangescherpt, met onder andere als inzet dat voorbeelden van koplopers worden overgenomen door andere zorgaanbieders. ‘We zijn er trots op dat we als brancheorganisaties tot dit akkoord gekomen zijn’, stelt Wout Adema, directeur Zorg ZN. ‘Het is een inspirerend voorbeeld van hoe je met elkaar kan samenwerken aan toekomstbestendige zorg.’

Met het bestuurlijk akkoord voor de gehandicaptenzorg zijn VGN en ZN voorlopers in de langdurige zorg. Hiermee zetten de partijen zich maximaal in voor passende toekomstbestendige gehandicaptenzorg voor wie dat nodig heeft, nu en in de toekomst.

Deze pagina is een onderdeel van: