Nieuws

Werkagenda passende zorg

01 april 2018

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de thema’s uit de Werkagenda Passende Zorg. Daarnaast heeft de minister zijn programma volwaardig leven gepresenteerd. Een goed moment om het ‘net op te halen’ om te zien waar we nu staan en wat het resultaat is. Wat is de relatie tussen de werkagenda en het programma? Waar gaan we de komende maanden mee aan de slag? Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van 3 april staat dit centraal. De werkagenda is via een proces met stakeholders en aanbieders tot stand gekomen.

Ingezette bewegingen versnellen

In december 2016 heeft MEE Nederland aandacht gevraagd voor cliënten die moeilijk een passende plek konden vinden. Al snel bleek dat deze problematiek breder speelt en het om meer cliënten gaat dan die waar MEE Nederland aandacht voor vroeg. Om deze problematiek nader te bespreken en op te lossen is er onder andere gestart met regionale overleggen tussen zorgaanbieders en zorgkantoren. Daarnaast ook een landelijke overlegtafel om de issues die landelijk spelen op te pakken. 
In een overleg tussen Zilveren Kruis en VGN is de wens uitgesproken om ingezette bewegingen te versnellen. Om niet alleen via regionale tafels casuïstiek op te pakken, maar dat er structurele veranderingen nodig zijn voor deze cliënten. Zodat cliënten toegang hebben tot de juiste zorgoplossingen in de regio. Dit heeft geleid tot een bestuurdersbijeenkomst in december 2017. Samen met relevante stakeholders, zorgkantoren en zorgaanbieders hebben we doorgesproken over de aanknopingspunten om verandering in te zetten. Het resultaat een overzicht met verschillende bouwstenen/thema’s. In klein verband (Iederin, VGN, VGZ, Zilveren Kruis, VWS en adviseur gemeenten) hebben we deze thema’s nader uitgewerkt in concrete acties. 

Inhoud werkagenda

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst in mei 2018 hebben we doorgesproken over de werkagenda en hebben aanwezigen zich opgegeven als ambassadeur voor één of meerdere thema's. In de afgelopen maanden zijn deze ambassadeurs bij elkaar geweest om concrete acties op te pakken. 
Daarnaast zijn inmiddels alle zorgkantoren aangehaakt bij de werkagenda. Er zijn ook onderdelen opgenomen in het programma Volwaardig leven. 

In de bijlagen bij dit artikel treft u  de meest recente versie van de werkagenda. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: