Nieuws

Algemeen Overleg Gehandicaptenzorg levert minister voeding voor sectorplan

25 mei 2018

Er bleek veel politiek draagvlak voor de thema’s die de VGN had ingediend voor het Algemeen Overleg Gehandicaptenzorg van 24 mei. Zowel het manifest ‘Betere zorg voor EMB’, de werkagenda voor passende zorg, specifieke arbeidsmarktvraagstukken, als de impact van veranderingen op financieel gebied kwamen uitgebreid aan de orde. In zijn reactie ging de minister wel behendig concrete toezeggingen uit de weg.

Dat stimuleert om deze kernpunten ‘warm te houden’ bij het kabinet, dat de komende weken een aanloop neemt op het uitbrengen van een sectorplan en een implementatieplan voor de gehandicaptenzorg.

Manifest ‘investeer in goede zorg voor cliënten met EMB’

Het gezamenlijk door VGN, BOSK, Kansplus en VG Netwerken opgestelde manifest voor betere zorg aan mensen met EMB is door Kamerleden van vijf verschillende partijen ondersteund en aan de orde gesteld. De minister onderstreepte dat extra aandacht voor EMB belangrijk is en dat hij daarvoor ook maatregelen neemt, door de toegang tot de regeling extra kosten thuis en (groeps)meerzorg uit te breiden. Dit is voor de VGN echter onvoldoende, omdat het gaat om een structurele verhoging van uren om de kwaliteit van bestaan van cliënten te verbeteren.  De minister gaf tijdens het AO overigens wel aan dat hij in het plan voor de gehandicaptenzorg goede zorg voor specifieke groepen, zoals EMB en ZEMVB gaat opnemen.

Voor het radio 1 programma EenVandaag was het manifest aanleiding om direct na het debat aandacht te besteden aan de zorg voor cliënten met EMB.

Werkagenda passende zorg

De VGN heeft samen met Zilveren Kruis, VGZ, Ieder(in) en andere partijen een werkagenda met concrete acties opgesteld, bedoeld om passende zorg te garanderen voor mensen met complexe zorgvragen (vaak een combinatie van ernstige beperkingen en gedragsproblematiek). Met complimenten aan de initiatiefnemers nam de minister de aangereikte bouwstenen uit de werkagenda over in zijn plan voor de gehandicaptenzorg en hij zegde concreet toe “waar nodig te faciliteren”.

Specifieke arbeidsmarktvraagstukken

Na aandringen van met name GroenLinks zegde de minister ook toe met de VGN te gaan bekijken of er een aanvullende landelijke aanpak nodig is om een antwoord te vinden op specifieke arbeidsmarktvraagstukken voor de gehandicaptensector. Hij gaf aan dat in het brede programma ook aandacht is voor de afzonderlijke sectoren. Ook wil hij met de VGN onder andere in gesprek over snelle inzet van mensen bij instellingen en over opleidingsmogelijkheden.

Financiering

Bij de behandeling van de financiering van de gehandicaptenzorg wees de VVD op de veelheid aan onderzoeken (herijking, regionaal verdeelmodel, ibo lvb, emb), de samenhang en het effect op organisaties. De Jonge bevestigde dat de impact duidelijk moet zijn en dat organisaties rust en ruimte nodig hebben om bijvoorbeeld vaste contracten te kunnen sluiten en doordacht te investeren. Er kwam een toezegging dat VWS met de Nza in overleg zal treden om het werkelijke effect van de onderzoeken op organisaties goed in kaart te brengen en hoe dit het best geïmplementeerd kan worden. De Kamer wordt hierover kort na de zomer geïnformeerd.

Plan voor de gehandicaptensector

De minister had al eerder aangekondigd dat er een apart plan voor de gehandicaptensector gaat komen. Dit plan bevat drie lijnen:

  • Arbeidsmarkt en opleidingen
  • Betere zorg en ondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals (ZV)EMB en NAH
  • Ondersteuning van verwanten

Het plan heeft als doel kwaliteitsverbetering en gaat over alle domeinen, vooral waar het complex wordt. De minister gaf nu aan dat hij dit na de zomer presenteert.

Implementatieplan VN Verdrag

Naast het sectorplan komt er ook een Implementatieplan voor het VN verdrag voor mensen met een beperking. Dit plan is breder dan alleen VWS en gaat over inclusie in de samenleving. Het wordt half juni gelanceerd.

Als bijlage treft u de brief die de VGN voorafgaande aan het AO stuurde aan de Kamerleden.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: