Nieuws

Extra geld voor innovatiefonds gehandicaptenzorg

19 oktober 2018

De regeringspartijen VVD en D66 pleiten voor €10,5 miljoen extra voor het stimuleren en verspreiding van innovaties in de gehandicaptenzorg. Dit bleek tijdens het debat over de begroting 2019 van VWS dat deze week werd gehouden. Daarnaast hebben kamerleden aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van zorg, specifieke aandacht voor mensen met licht verstandelijke beperkingen, mensen met complexe zorgvragen en het manifest EMB. Op de arbeidsmarktproblematiek in de zorg werd in dit debat weinig ingegaan, dit kwam eerder uitgebreid aan bod in een apart overleg.

Innovatiefonds gehandicaptenzorg

De VVD en D66 hebben een amendement ingediend om de middelen die in het programma ‘Volwaardig Leven’ zijn opgenomen voor innovatie in de gehandicaptenzorg te verhogen. In het progamma is in totaal €5 miljoen beschikbaar.  Voor 2019, 2020 en 2021 willen zij hiervoor €3.5 miljoen per jaar extra opnemen. De Kamer moet nog stemmen over dit amendement.

De VGN is blij met deze extra impuls en ziet het als een goed begin om meer inhoud aan het plan van de minister te geven.

Toegankelijkheid

Verschillende kamerleden refereerden aan een artikel in Trouw waarin de directeuren van Algemene Rekenkamer en het SCP en de Nationale ombudsman de aandacht vroegen voor knelpunten in de toegankelijkheid van de zorg, die uit onderzoeken van hun organisaties naar voren zijn gekomen. Hierdoor krijgen duizenden Nederlanders niet de zorg die zij nodig hebben. Met name noemden zij de psychiatrisch patiënten die langdurige zorg aanvragen en licht verstandelijke gehandicapten die na hun achttiende niet meer in de Jeugdwet vallen. De minister heeft aangegeven dat hij met de gemeenten bezig is om de effectiviteit van de wijkteams te versterken en de deskundigheid van en bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Daarbij noemde hij ook nadrukkelijk de deskundigheid over cliënten met LVB.

Daarnaast is aandacht gevraagd voor de frustratie bij (ouders van) mensen met een intensieve zorgvraag die duidelijk blijvend is, dat ze jaarlijks opnieuw aan de gemeenten moeten aantonen dat zorg nog steeds nodig is. De minister vindt dit ook onnodig en gaat hierover met de gemeenten in gesprek.

De minister heeft daarnaast aangegeven in gesprek te gaan met gemeenten en het CIZ over gemeenten waar relatief veel afwijzingen voor de Wlz plaatsvinden, omdat gemeenten cliënten onterecht doorsturen naar het CIZ en welke rol het CIZ mogelijk kan spelen ter ondersteuning van cliënten als zij terug moeten naar de gemeente.

Specifieke doelgroepen

De kamer heeft de minister gevraagd om expliciet te maken hoe de verbinding en samenhang in de verschillende programma’s is voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). De minister heeft aangegeven de kamer daar in een brief over te willen informeren.

De VVD en D66 hebben vervolgens een motie ingediend waarin de minister wordt gevraagd te onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat mensen oa. met LVB doorstromen naar een passende (werk)plek, aansluitend op het ‘breed offensief’.

De SP heeft in het debat aandacht gevraagd voor het manifest ‘Investeer in goede zorg voor mensen met EMB’ dat de VGN samen met BOSK, Kansplus en het platform EMB heeft opgesteld. Samen met de SGP hebben zij een motie ingediend om met de VGN hierover in gesprek te gaan om tot oplossingen te voor extra uren zorg en ondersteuning voor de ontwikkeling van mensen met ernstige meervoudige beperkingen -bovenop de geboden basiszorg- en de Kamer hierover begin 2019 te informeren. De minister wil wel met de VGN in gesprek hierover, maar vindt dat er in de al teveel een voorschot wordt genomen op dat er meer geld nodig is en dat er te geringschattend wordt gedaan over de geleverde zorg en ontraadt de motie. Voor cliënten met complexe zorgvragen worden in het programma Volwaardig leven 100 extra plekken gecreëerd en daarnaast ingezet op ambulante teams. Op de vraag van het CDA of er geen extra geld nodig is voor deze groep zegt de minister dat het vooral zit in locaties en deskundigheid, omdat het gaat om gespecialiseerde zorg. Hij zegt wel in gesprek met VGN te gaan onder meer over of er extra budget nodig is voor een deel van die cliënten waar de zorgvraag heel complex is, bijvoorbeeld bij de combinatie met psychiatrische problematiek.

D66 heeft aandacht gevraagd voor het ook voor gehandicaptenzorg mogelijk maken van financiële ondersteuning voor woonzorginitiatieven. Zij hebben daartoe een motie ingediend waarin gevraagd wordt om in het door Ieder(in) in 2019 uit te voeren onderzoek naar knelpunten in de totstandkoming van woonzorgarrangementen in de gehandicaptenzorg de aspecten eigen woningbezit, inkomen, veelvuldige herindicaties voor jongvolwassene gehandicapten en het steeds ouder worden van gehandicapten mee te nemen. De minister heeft toegezegd te proberen deze onderwerpen mee te laten nemen in het onderzoek.

Arbeidsmarktproblematiek

De VGN heeft in haar brief aan de Tweede Kamerleden in aanloop naar dit debat vooral de arbeidsmarktproblematiek in de sector aangekaart. In het begrotingsdebat is daar vrijwel niet op ingegaan, omdat er een week eerder een ingelast debat heeft plaatsgevonden over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg.  In dat overleg hebben de Kamerleden helaas niet direct gerefereerd aan onze brief en de btw-problematiek. Wel vindt de kamer dat het budget van het sectorplanplus beter moet worden verdeeld over de sectoren en heeft ze aandacht gevraagd voor het versterken van uitwisseling van personeel.

De conclusie in dit debat was dat er zoveel tegelijkertijd gebeurt, dat het overzicht verloren dreigt te gaan. Tegelijkertijd is de kamer er niet van overtuigd dat er voldoende gebeurt c.q. de ingezette maatregelen voldoende effectief zijn.

Er is nog niet bekend wanneer over de moties en amendementen wordt gestemd.
In de bijlage vindt u de brief van de VGN aan de Tweede Kamer.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: