Inzet van extra personeel in jeugddomein én spoedprocedure VOG

Er kunnen grote tekorten aan personeel ontstaan in het jeugddomein als gevolg van het coronavirus. Organisaties kunnen bekwame niet (meer) geregistreerde professionals inzetten als dat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen te borgen.

Documenten en twee handen

Extra inzet personeel

Om de continuïteit van de zorg te blijven borgen kunnen organisaties extra personeel inzetten. In het Besluit Jeugdwet staat dat organisaties in het jeugddomein werkzaamheden kunnen toedelen aan een niet-geregistreerde professional als ze aannemelijk kunnen maken dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp.
Dit biedt organisaties in het jeugddomein de ruimte om de zorg te organiseren met behulp van bekwaam personeel dat niet (meer) SKJ of artikel 3 Wet BIG geregistreerd is, waaronder voormalig personeel (artsen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten).

Specifiek voor de inzet van de volgende groepen professionals zijn voorwaarden opgesteld waar organisaties rekening mee moeten houden:

De organisatie is en blijft eindverantwoordelijk voor het verlenen van verantwoorde hulp en zal bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van haar personeel.
Indien organisaties met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van gedachten willen wisselen over de inzet van personeel is dat mogelijk. Dat kan via het Meldpunt van IGJ, telefoon: 088-120 50 00.

Spoedprocedure VOG

Organisaties in het jeugddomein moeten werken met jeugdprofessionals die beschikken over een VOG. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt.
Lees hierover meer: https://www.justis.nl/nieuws/2019/gevolgen-de-van-corona-maatregelen-op-de-dienstverlening-van-justis.aspx

De lijst met cruciale beroepen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen