Nieuws

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016: 'Vertrouwen waar het kan, handhaven waar het moet'

04 februari 2016

In het jaarwerkprogramma presenteren de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2016. Het programma omvat een reeks van activiteiten in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden, waarmee integrale hulpverlening aan gezinnen, volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur, wordt nagestreefd. Gemeenten zijn binnen dit stelsel bestuurlijk en financieel verantwoordelijk, waardoor ontschotting van budgetten ontstaat en er meer mogelijkheden komen voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun gezinnen.

Toezicht Jeugd 2016 Binnen dit jeugdstelsel zien de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie toe op de naleving van wettelijke eisen voor de instellingen en de verplichtingen die gelden voor verantwoorde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het jaarwerkprogramma is tot stand gekomen in afstemming met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie, alsmede de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het toezicht van de inspecties in 2016 is onder te verdelen in een geprogrammeerd deel en een niet-geprogrammeerd deel. Geprogrammeerd toezicht bestaat voor een groot deel uit het risicogebaseerde toezicht op instellingen en voorts uit thematisch toezicht, zoals het toezicht op de meldpunten Veilig Thuis, het onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en het toezicht op de nieuwe toetreders jeugdhulp. Onder het niet-geprogrammeerde toezicht valt het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en geweld en naar aanleiding van signalen van burgers, professionals en gemeenten.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: