Nieuws

Jeugdbranches: nog grote problemen bij uitvoering jeugdhulp

30 maart 2016

In aanloop naar het AO Jeugdhulp op 31 maart vragen de jeugdbranches (gespecialiseerde) zorg (BGZJ) aandacht voor de urgente problemen die er zijn binnen de jeugdhulp. In een brief aan de vaste commissies van VWS en V&J spreken Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ Nederland, en VOBC hun zorg uit over de grote uitvoeringsproblemen die er zijn rondom de jeugdhulp. Het meest urgente knelpunt zijn de hoge administratieve lasten die in sommige regio's meer dan 30 procent van het hele jeugdhulpbudget bedragen.

De jeugdbranches vragen de Kamerleden aandacht voor de volgende knelpunten.

Hoge administratieve lasten
Het meest urgente knelpunt zijn de hoge administratieve lasten. Die nemen inmiddels zodanige vormen aan dat er jeugdregio’s zijn waar de administratieve lasten – van aanbieders en gemeenten samen - meer dan 30% van het gehele jeugdhulpbudget bedragen. Het kan in de ogen van de jeugdbranches niet zo zijn dat ten minste een derde deel van het budget niet aan jeugdhulp wordt besteed. Omdat bovenregionale instellingen met een groot aantal gemeenten te maken hebben, voelen zij het vraagstuk van de administratieve lasten en de verantwoordingsdruk veelal het meest.


Problemen met liquiditeit en het woonplaatsbeginsel
Om te zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering is liquiditeit van aanbieders een vereiste. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, is het van belang dat gemeenten facturen snel betalen. Een aantal jeugdhulpaanbieders heeft een groot percentage uitstaande facturen en krijgen die niet of veel te laat betaald. Deels is onduidelijkheid of discussie rond het woonplaatsbeginsel hier debet aan. Omdat niet duidelijk is in welke gemeente de gezagsdrager van het kind woont, worden rekeningen niet betaald. De lijsten van dubieuze debiteuren van jeugdhulpaanbieders bestaat dan ook voor een steeds groter deel uit gemeenten. Er zijn inmiddels jeugdhulpaanbieders die door bovengenoemde problemen in acute financiële nood verkeren. Vallen zij om, dan vallen er gaten in het zorglandschap voor de jeugdhulp en zal de toegang voor kinderen tot een aantal functies nog verder verslechteren, zie het recente rapport van de Kinderombudsman.

Noodzaak regie op vraagstuk bovenregionale jeugdhulp
Een ander knelpunt is een gebrek aan regie op de ontwikkeling van het zorglandschap, in het bijzonder de ontwikkeling van een aantal specialistische bovenregionale jeugdhulpfuncties. Voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering is samenwerking tussen jeugdhulpregio’s voor dit type jeugdhulp essentieel. Deze samenwerking komt moeizaam op gang. Op dit vraagstuk is dringend regie nodig.
BGZJ ondersteunt het voorstel van VNG om hiervoor op korte termijn een kwartiermaker aan te stellen die samen met een taskforce urgente vraagstukken rond bovenregionale jeugdhulp opspoort en tot een oplossing brengt en daarnaast een proces van beheerste herordening van het jeugdhulplandschap in gang zet. Financiële ondersteuning hiervoor vanuit het Rijk is dringend gewenst.

U kunt hier de volledige brief lezen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: