Nieuws

Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp lanceert eerste nieuwsbrief

12 december 2017

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten hebben samen de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ), waaronder de VGN, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een programma ingericht om in de jeugdregio’s het gesprek te voeren over het gewenste zorglandschap voor de jeugd. Het programma heeft specifieke aandacht voor het borgen van specialistische functies. In deze eerste editie van de nieuwsbrief leest u actuele informatie over de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Oproep: inrichten (boven)regionaal expertteam
Het bieden van passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen is een gezamenlijke opgave van aanbieders en gemeenten. Ondanks positieve ontwikkelingen is snel actie nodig om dit doel te bereiken. Aan de jeugdregio’s is in september jl. gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind snel passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders (instellingen en vrijgevestigden). De optelsom van (boven)regionale expertteams leidt tot een landelijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jeugdigen met (zeer) complexe zorgvragen.
Het inrichten en tot een succes maken van deze expertteams is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Is er geen expertteam in uw jeugdregio of is dit onduidelijk? Neem dan contact op met uw accountmanager. Uw regionale accountmanager vindt u hier.
Meer informatie:

• Lessen uit de praktijk van bestaande expertteams vindt u hier.
• Meer achtergrondinformatie over de (boven)regionale expertteams vindt u hier.

Handreiking ‘Passende zorg voor jeugdigen’: inhoudelijke handvatten transformatie
Op initiatief van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ ontwikkeld. Dit visiedocument is bedoeld als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp en het versterken en verbeteren van de ketensamenwerking. De bouwstenen die worden aangereikt in het document worden actief gebruikt in het programma zorglandschap voor de jeugd.
De handreiking formuleert eisen aan het systeem, de organisatie en de uitvoering van jeugdhulp én een aantal werkende principes. Het biedt een inhoudelijk fundament in de regionale visievorming op het punt van de transformatie van jeugdhulp. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie vormen van jeugdhulp (zie het dynamisch model uit de handreiking in de bijlage):

• basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
• specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan worden;
• specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak (boven-) regionaal moet worden georganiseerd.

Dit dynamisch model faciliteert het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere professionals en partijen zoals het onderwijs.
Meer informatie over hoe dit model gebruikt kan worden in uw jeugdregio? Neem contact op met uw accountmanager.

Aanbod: schakel het ondersteuningsteam in
Vanuit het programma Zorglandschap voor de jeugd is een ondersteuningsteam aan de slag. Het ondersteuningsteam deelt kennis, ondersteunt en inspireert aanbieders, gemeenten en jeugdregio’s. Jan Menting is ambassadeur van het programma. Hij is, samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt, voor vragen en signalen over de beschikbaarheid van passende jeugdhulp. Binnen het ondersteuningsteam zijn er accountmanagers voor de 42 jeugdregio’s en contactpersonen voor de BGZJ en vrijgevestigden.
Hebt u een vraag of wilt u een signaal delen? Graag! De contactgegevens van het ondersteuningsteam vindt u hier.

Webpagina, wat is daarop te vinden?
Meer informatie over het programma Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp staat op www.vng.nl/specialistischejeugdhulp . Het gaat daarbij om:
• De oproep om (boven)regionale expertteams in te richten, inclusief praktische handvatten, lessen uit de praktijk en praktijkvoorbeelden
• Toelichting op en contactgegevens van het ondersteuningsteam die beschikbaar is voor zowel instellingen, gemeenten als jeugdregio’s
• De meest recente nieuwsberichten
• Praktijkvoorbeelden uit de (specialistische) jeugdhulp, inclusief achtergrondinformatie per praktijkvoorbeeld (denk aan: relevante documenten, rapporten, evaluaties etc.)
• Publicaties en brieven over de (specialistische) jeugdhulp

De nieuwsbrief verschijnt 1x per 2 maanden. 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: