Nieuws

Kabinet presenteert plannen ‘Langer zelfstandig wonen’

08 juni 2014

Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met eigen regie en waar nodig met ondersteuning van anderen. Het Kabinet is van mening dat dit zo veel mogelijk op het regionale en lokale niveau georganiseerd moet worden. Zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoren en gemeenten moeten meer dan voorheen met elkaar in overleg aan de regionale tafels om deze woonopgave te realiseren. 

wonen

Minister Blok en staatssecretaris van Rijn schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer: Transitieagenda langer thuis wonen. Met deze brief reageert het Kabinet op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur uit januari 2014.

Transitieagenda

In de transitieagenda legt het Kabinet de focus op het verbeteren van de regionale samenwerking:

 • Het Kabinet organiseert regionale tafels om het gesprek op gang te brengen/houden, want er zijn regionaal grote verschillen in de vorderingen van het nieuwe beleid.
 • Er komt een aanjaagteam om stagnerende samenwerking te bevorderen.
 • Opgedane kennis en ervaring worden systematisch verspreid.
 • Er komt geregeld overleg met de landelijke brancheorganisaties (ook de VGN neemt deel).


Belemmeringen

Het kabinet signaleert een aantal belemmeringen en wil met de genoemde agenda deze belemmeringen waar mogelijk wegnemen:

 • Het moeilijk verkrijgen van financiering voor bouwprojecten (van corporaties en instellingen).
 • Dreigende leegstand/sluiting en aflossingsproblematiek (impairment).
 • Stapeling van maatregelen (geen opnames meer van lage ZZP’s, bij verhuur volgt verhuurderhefing.
 • De beleidsregel voor zorginfrastructuur wordt per 2015 beëindigd.

Voorbeelden van de aanpak

 • Bestemmingsplannen leiden soms tot knelpunten tussen de gemeente en een aanbieder die een initiatief neemt bij scheiden wonen zorg. Aan de regionale tafels probeert het aanjaagteam het overleg daarover dan vlot te trekken.
 • Goede ervaringen die opgedaan zijn in een regio zullen systematisch bekend worden gemaakt (technologische vernieuwingen, innovatieve samenwerkingsvormen rond woon-en zorgarrangementen).
 • Het was al bekend dat de beleidsregel Zorginfrastructuur per eind 2014 zou worden beëindigd. Er volgt binnenkort een overgangsregeling. De NZa heeft inmiddels een advies hierover uitgebracht aan de staatssecretaris.


Visie van de VGN

Na de publicatie van het advies van de Rli is de VGN betrokken geweest bij ambtelijk en bestuurlijk overleg met minister Blok ter voorbereiding van deze brief met de transitieagenda. De brief laat zien dat er veel ondersteunend en faciliterend werk wordt verricht door de overheid (handreikingen, onderzoeken met aanbevelingen), maar dat neemt niet weg dat het eigenlijke werk op regionaal niveau moet worden gedaan. En dat is ook de lijn van de overheid: landelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden overdragen aan het gemeentelijk domein. Maar daar liggen voor instellingen (zorgaanbieders) nu juist ook grote risico’s. In de regio’s zullen we als partijen nog veel knelpunten moeten aanpakken. Dat moet in gezamenlijkheid, want van het afschuiven van verantwoordelijkheden zullen kwetsbare burgers het nadeel ondervinden. De VGN zal daarbij de lidinstellingen blijvend faciliteren met informatie, voorbeelden en via de politieke lobby. De transitieagenda van het Kabinet is eveneens een belangrijke steen, maar lost niet alle problemen op.

De brief aan de Kamer voegen we als bijlage toe. Deze brief zelf bevat meer dan 10 bijlagen met diverse onderzoeken. Voor een handzaam overzicht met korte samenvattingen verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar de site van het Kenniscentrum Wonen met Zorg.

Downloads

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: