Nieuws

NZa adviseert overgangsregeling zorginfrastructuur

08 juni 2014

De bestaande beleidsregel voor Zorginfrastructuur wordt per 1-1-2015 beëindigd. De NZa adviseert staatssecretaris van Rijn om voor de periode 2015, 2016 en 2017 een overgangsregeling toe te passen. In die periode worden dan de lopende, jaarlijkse kosten voor zorginfrastructuur vergoed, zowel de kapitaallasten als de overige kosten die verbonden zijn aan gedane investeringen in zorginfrastructuur. Vanaf 2018 moeten instellingen in staat zijn de bedrijfsvoering te hebben aangepast.

In het advies gaat de NZa nader in op de beëindiging: de beleidsregel was bedoeld om investeringen te vergoeden die instellingen doen om extramurale zorg en langer thuis wonen mogelijk te maken. Het zijn kosten die verbonden zijn aan extramurale verzorging, begeleiding en eventueel behandeling en deze functies worden per 2015 overgeheveld naar de Wmo en Zvw. Dan ligt vergoeding vanuit de AWBZ (straks: Wlz) niet meer voor de hand.

Op basis van de beleidsregel zijn vele verschillende projecten vergoed, variërend van sleutelkastjes, beeldcommunicatie tot huisvestingskosten van zusterposten. De werkelijke kosten worden vergoed op nacalculatiebasis. In 2013 werd er zo’n € 110 miljoen vergoed aan kapitaallasten en overige kosten.

Om een abrupt einde per 2015 te voorkomen, stelt de NZA een overgangsregeling voor tot 2018. Daarin moeten de jaarlijkse kosten van zorginfrastructuur worden vergoed. Uitgangspunt daarbij zijn de huidige geldende criteria (o.a. afschrijvingspercentages). Voorwaarde is wel dat de betreffende kosten nog steeds daadwerkelijk gemaakt worden. Projecten vanaf juli 2013 komen niet meer voor vergoeding in aanmerking, maar vanaf die datum zijn er ook nauwelijks meer projecten gestart (met name vanwege de onduidelijke toekomstige status).

Visie van de VGN
Enerzijds ligt het voor de hand dat de vergoeding ex-AWBZ wordt beëindigd, want het gaat over ondersteuning voor thuis wonen (= Wmo, Zvw). Anderzijds heeft de VGN steeds aangegeven dat een adequate zorginfrastructuur onontbeerlijk is voor de realisering van het beleid van langer thuis wonen. Als de overeenkomstige vergoeding niet geregeld wordt (linksom of rechtsom), zet dat een rem op de extramuraliseringsgedachte.

In de bijlage treft u het advies van de NZa aan. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: