'Kabinet wil scherper toezicht en handhaving door IGZ'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat scherper toezien en sneller handhavend optreden tegen malafide, ondeskundige en disfunctionerende zorgaanbieders. Ook gaat de IGZ grondiger volgen of zorgaanbieders beloofde beterschap daadwerkelijk waarmaken. Verder komt er voor burgers en hun klachten een Zorgloket.

Dit stelt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief, mede namens staatssecretaris Van Rijn van VWS, aan de Tweede Kamer over het functioneren van de IGZ. De ministerraad heeft met de voorstellen ingestemd.

Met de brief reageert het kabinet op twee onderzoeksrapporten, waartoe april vorig jaar opdracht is gegeven en die eind vorig jaar zijn opgeleverd. Van der Steenhoven verrichte onderzoek naar de organisatie van de IGZ. Sorgdrager onderzocht hoe de afhandeling van complexe dossiers door de IGZ heeft plaatsgevonden. Beide rapporten moesten uitsluitsel geven of de IGZ robuust genoeg is om de VWS toezichtvisie  (januari 2012) uit te voeren. Kern daarvan is dat de Inspectie proactief, daadkrachtig en klantvriendelijk moet zijn.

Minister Schippers vindt het cruciaal dat de IGZ consequent en eenduidig toezicht houdt en optreedt tegen aanbieders of producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, die onverantwoorde zorg of producten leveren. Om eerder risico's te ontdekken en in te schatten of de zorg door de bodem zakt, gaat de IGZ de frequentie van haar inspectiebezoeken opvoeren en vaker onaangekondigd inspecteren. De IGZ gaat door met het inzetten van 'mystery guests'; dit middel wordt over een jaar geëvalueerd. Verder gaat de IGZ versneld gebruik maken van 'dashboards', waarmee in één oogopslag alle relevante toezichtinformatie over een zorgaanbieder of een producent beschikbaar is. Het vergt overigens enige tijd om dit te ontwikkelen en te implementeren.

De IGZ gaat er systematisch op toezien dat opgelegde verbeteringen bij zorgaanbieders en producenten ook daadwerkelijk worden opgevolgd. Inspecteurs gaan hierbij nadrukkelijker raden van bestuur en toezicht aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de zorg in hun instellingen. De IGZ krijgt ook extra mogelijkheden voorafgaand aan het tuchtrecht om scherper te handhaven. Zo kan een disfunctionerende beroepsbeoefenaar meteen een beroepsverbod worden opgelegd, nog voordat er een tucht- of strafzaak is gestart. Ook wordt bezien of er mogelijkheden zijn om een absoluut beroepsverbod op te leggen, zodat een betrokkene geen enkel beroep in de individuele gezondheidszorg meer mag uitoefenen.

Voor minister Schippers staat het belang van de patiënt en de cliënt voorop. Om die reden richt zij een 'Zorgloket' op, dat burgers op een respectvolle en empathische manier helpt de juiste weg te vinden voor een klacht. Wanneer dat nodig is, wordt de burger ook in de verdere klachten- of geschillenprocedure door het Zorgloket geholpen. Het Zorgloket richt een klachtvolgsysteem in, waardoor de voortgang van de klachtbehandeling actief bewaakt wordt. Het Zorgloket wordt als zelfstandige unit gepositioneerd en over een jaar wordt de werking geëvalueerd. Minister Schippers wil verder dat zorgaanbieders voortaan binnen zes weken op een klacht reageren. Ook wil zij af van de vrijblijvendheid van zorginstellingen om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie; dat wordt namelijk verplicht.

 

De volledige brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer is als bijlage toegevoegd. Naar verwachting zal de Tweede Kamer begin maart 2013 een debat houden over de IGZ.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Jan Visscher
Telefoonnummer
06-13203391
Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van