Nieuws

Kamer debatteert over nieuwe balans in de Participatiewet

13 december 2022

Op woensdag 14 december is er een commissiedebat met minister Schouten over de Participatiewet en het rapport ‘Participatiewet in balans’. Om de voorstellen in dit rapport tot een succes te maken, vraagt de VGN om te investeren in doorlopende ontwikkelingstrajecten voor mensen met een beperking én het participeren naar vermogen te belonen. Ook is een samenhangende integrale aanpak van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet nodig die mensen met een beperking ondersteunt in hun participatie.

Jongeren aan werk
Foto door Martine Sprangers

Rapport over de Participatiewet: eenvoud, uitvoerbaarheid en menselijke maat

Met het rapport ‘De Participatiewet in balans’  en de  bijbehorende brief aan de Kamer komt minister  Schouten (armoedebeleid en participatie)  met meer dan twintig maatregelen die de Participatiewet ‘meer in balans moeten brengen’. Daarmee geeft ze invulling aan de ommezwaai in het beleid die ze deze zomer al aankondigde.  In de maatregelen staan eenvoud, uitvoerbaarheid en de menselijke maat centraal. 

Uitkomst past bij Visie 2030: een leven lang leren en  ontwikkelen

De VGN onderschrijft de voorstellen in deze analyse voor een eenvoudiger Participatiewet die passende ondersteuning biedt, meer oog heeft voor de mensen om wie het gaat en waarin vertrouwen centraal staat.  Dit sluit goed aan bij onze Visie 2030 waarin de VGN staat voor een inclusieve samenleving, zonder kansenongelijkheid.

Ons uitgangspunt is: bied mensen met een beperking die kunnen werken toegang tot de arbeidsmarkt en geef ze kansen om een leven lang te leren en zich te ontwikkelen. Hoe snel echter kan deze beleidsanalyse worden vertaald in meer kansen voor mensen met een beperking om te participeren in de samenleving?  Veel mensen hebben door hun beperking (nog) steeds niet de mogelijkheid om een betaalde baan te krijgen en hebben weinig perspectief.

Waar vraagt de VGN aandacht voor?

Om de voorstellen tot een succes te maken, vraagt de VGN in een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW aandacht voor de volgende onderwerpen:

Zorg voor een samenhangende integrale aanpak van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 

In de beleidsanalyse wordt terecht aangegeven dat er een bredere benadering nodig is om mensen met een beperking te ondersteunen om mee te doen, rekening houdend met verschillen.  De ontwikkeling van mensen met een beperking vraagt om een integrale benadering van de mogelijkheden uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De minister wil dit in spoor 2 nader verkennen. Dit klinkt als een langdurig traject, terwijl op korte termijn al winst te behalen is door in spoor 1 gemeenten te stimuleren te experimenteren met meerjarige maatwerktrajecten. Hierdoor kunnen mensen met een beperking nu al stappen zetten van school, dagbesteding naar passend werk en lopen ze niet tegen schotten van indicaties aan. 

Investeer in praktijkopleidingen, ook al is betaald werk niet in zicht

Om de participatie van mensen met een beperking te versterken, is het belangrijk dat zij via praktijkopleidingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Binnen de Participatiewet is het volgen van een opleiding gemaximeerd in tijd en verbonden aan uitzicht op betaald werk. Vanuit de Wmo wordt dagbesteding aangeboden, maar staan gemeenten vaak niet toe om een opleiding te volgen omdat dit onder de Participatiewet zou vallen.

Stel persoonlijk leerbudget beschikbaar

De VGN stelt voor om mensen die door hun beperking geen beroepsopleiding kunnen volgen een eigen persoonlijk leerbudget te geven in lijn met het advies van de commissie Borstlap. Met dit budget kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen en een passende werkplek vinden in de samenleving. De aanvraagprocedure van het huidige STAP-budget is voor mensen met een verstandelijke beperking veel te ingewikkeld. Daarnaast is het budget onvoldoende voor het aantal aanvragen.

Beloon de mensen met een beperking die participeren naar vermogen

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg organiseren steeds meer dagbestedingsplekken in samenwerking met bedrijven en bij de bedrijven zelf. Als dank voor hun hun inzet zijn deze bedrijven vaak bereid om de cliënten op één andere manier incidenteel te belonen. Onder de huidige regels is dit nu niet mogelijk. In het rapport is voorgesteld dat giften en/of de opbrengsten vanuit hobbymatige activiteiten of vrijwilligersvergoeding niet als inkomen moeten beschouwd.  De VGN vraagt om een beloning van een bedrijf voor de getoonde inzet of groei op een dagbestedingsplek op dezelfde wijze te zien.

Het debat is verplaatst van 13 oktober naar 14 december van 13.15 uur tot 17.15 uur. Meer informatie

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen