Nieuws

Kamer roept op tot meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap

04 november 2022

Op 2 november heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over de begroting van VWS op 18 en 20 oktober. Meerdere voor de gehandicaptenzorg relevante moties zijn aangenomen. Zo heeft de kamer een motie van CDA-kamerlid Lucille Werner gesteund om te komen tot een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap en zijn er diverse moties aangenomen die de arbeidsmarktproblematiek betreffen.

client werkt in restaurant

Nationale strategie voor mensen met een handicap

Hoewel minister Helder in het debat over de begroting de motie over een nationale strategie heeft ontraden, omdat deze er volgens haar al is, heeft de kamer in grote meerderheid voor de motie gestemd. De regering wordt in deze motie opgeroepen om, in samenspraak met vertegenwoordigende organisaties van mensen met een handicap en in het verlengde van de "list of issues" met betrekking tot het VN-Gehandicaptenverdrag, een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap te ontwikkelen en in de strategie vast te leggen bij wie deze het beste bestuurlijk geborgd kan worden.

De VGN heeft al vaker aangedrongen op ontwikkeling en implementatie van concreet beleid, waardoor mensen met een beperking op alle terreinen daadwerkelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Moties over de arbeidsmarkt

Om de knelpunten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden zijn meerdere moties aangenomen. Deze zijn niet specifiek voor de gehandicaptenzorg, maar hebben er wel ook betrekking op. Het gaat om:

  1. Het vrijmaken van 3 miljoen euro om vanuit de TAZ met pilots aandacht te besteden aan de samenwerking tussen zorginstellingen en het mbo-onderwijs en te onderzoeken tegen welke belemmeringen wordt aangelopen.
  2. Het uitwerken en inzetten van een meerurenbonus in de zorg en in gesprek gaan met werkgevers over hoe zorgprofessionals meer eigen regie op roostering kunnen krijgen.
  3. Een subsidieverzoek om in 2023 eenmalig 40 opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog beschikbaar te stellen.
  4. Het ondersteunen en bevorderen van vrijwilligersondersteuning. 
  5. Het aansporen van werkgevers in de zorg om een ambitieuze en concrete werkagenda ‘Goed werkgeverschap in de zorg’ te publiceren in het voorjaar van 2023 en zichtbaar uit te laten voeren.
  6. Op korte termijn en in samenwerking met het zorgveld tot handvatten te komen voor zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers die helpen om casuïstiek rond toegankelijkheid op te lossen bij plotselinge schaarste.

Duurzaamheid en herindicatie

Verder is een motie aangenomen om goede voorbeelden en obstakels te inventariseren voor verduurzaming in de langdurige zorg. Tot slot heeft de Kamer een motie aangenomen over de vereenvoudiging van de herindicatie voor mensen met een levenslange zorgvraag. Deze problematiek speelt met name in het sociaal domein en is door de VGN vaker aangekaart.