Nieuws

Kamer stemt in met verbreding quotum arbeidsgehandicapten

16 december 2014

Dinsdag heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Dit voorstel regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Meerdere partijen drongen met succes aan op een verruiming van de doelgroep zodat ook mensen met een handicap die met wat ondersteuning wél in staat zijn het minimumloon te verdienen meetellen bij een eventuele quotumheffing.

De Tweede Kamer wil vooral geen ‘concurrentie’ tussen de verschillende doelgroepen, vandaar dat het  breed gedragen amendemt om de wet op dit punt te wijzigen werd aangenomen. Op dit punt heeft de VGN, samen met Mee Nederland, GGZ Nederland en Ieder(in), intensief gelobbyd.

Het aangenomen amendement regelt dat bij het bepalen van de hoogte van de quotumheffing ook wordt  gekeken naar (veelal hoger opgeleide) werknemers met een handicap, die buiten de doelgroep van de banenafspraak vallen. Mocht blijken dat deze regeling tot verdringing van de lager opgeleiden leidt, dan wordt het totaal aantal banen bij de invoering van een quotum uitgebreid. De kans op een garantiebaan blijft dan voor de oorspronkelijke doelgroep gelijk.


Quotumregeling

De quotumregeling treedt pas in werking treedt wanneer blijkt dat de toegezegde banen er niet komen. In het debat met de Tweede Kamer sprak de staatssecretaris vorige week de hoop uit deze quotumheffing nooit nodig te hebben, omdat werkgevers gewoon meedoen aan het creëren van de garantiebanen.

Aan de met sociale partners overeengekomen doelgroep voor de banenafspraak wordt niet getornd. De 125.000 banen, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid, blijven bestemd voor de afgesproken groep die het meest kwetsbaar is op de arbeidsmarkt. Het kabinet kwam vorig jaar met werkgevers en werknemers overeen dat tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen. Deze garantiebanen zijn bestemd voor mensen die wel kunnen werken maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen ook zijn gerealiseerd. Als blijkt dat dit niet is gelukt, treedt de quotumregeling in werking waarbij bedrijven van 25 werknemers of meer een heffing van 5000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar krijgen opgelegd. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: