Nieuws

Tweede Kamer wil bredere doelgroep Quotumwet

10 december 2014

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt verbreed. Dat bleek tijdens het wetgevingsoverleg op 10 december. De PvdA en de VVD dienden een motie in waarin ook de werknemers die (met ondersteuning) net boven het wettelijk minimumloon zitten, meetellen voor de quotumregeling. Op dit punt heeft de VGN, samen met Mee Nederland, GGZ Nederland en Ieder(in), intensief gelobbyd.

De VGN stelde een gewogen en eerlijke afbakening van de doelgroep voor. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt voorkomen. Met de motie wil de Kamer voorkomen dat hoger opgeleiden met een arbeidshandicap worden verdrongen.

Uitbreiding quotumheffing

Mocht blijken dat deze regeling tot verdringing van de lager opgeleiden leidt, dan wil de Kamer dat het aantal banen wordt uitgebreid. Deze verruiming gaat pas in als de quotumheffing daadwerkelijk van kracht wordt en dat is op zijn vroegst in 2017. PvdA en VVD vinden dat dan ook het minimale aantal garantiebanen van 125.000 moet worden verhoogd. Hierdoor houden de meest kwetsbare mensen een goede kans op een baan. Met steun van de D66, CU en GroenLinks is deze motie van de VVD en PvdA omgezet in een amendement.


Moties

De partijen waren erg kritisch en stelden veel vragen over de invulling van de Quotumwet.  Tijdens het debat werden een aantal moties ingediend, namelijk:

  • De VVD en de PvdA dienden een motie in om de quotumheffing te kunnen deactiveren als deze eenmaal is ingegaan. Dit kan bijvoorbeeld als na drie jaar blijkt dat de garantiebanen alsnog zijn gerealiseerd. Staatsecretaris Klijnsma staat hier positief tegenover.
  • Pieter Heerma (CDA) stelde voor de negatieve prikkels die uitgaan van de boetewet om werkgevers te dwingen arbeidsgehandicapten in dienst te nemen om te zetten in positieve prikkels. De zogeheten ‘prestatieladder sociaal ondernemen’ zou hierin een rol kunnen spelen. Ook wordt gedacht om fiscale voordelen mogelijk maken. Klijnsma zegde toe om dit in het kabinet te bespreken bij de brede discussie over de herziening van het belastingstelsel.
  • Carola Schouten (CU ) pleitte ervoor dat het UWV de leerlingen van het VSO direct beoordelen of zij in het doelgroepenregister kunnen worden opgenomen. Dit werd door staatsecretaris Klijnsma ontraden. Zij vindt dat jongeren zich eerst moeten melden bij hun gemeente omdat zij mogelijk ook op andere gebieden ondersteuning nodig hebben. Wel is Klijnsma bereid te kijken of onnodige keuringen van VSO leerlingen kunnen worden voorkomen.

Ook wees de Kamer op de samenloop tussen de Quotumwet en gemeentelijke eisen rond Social Return On Investment (SROI). Het ministerie van SZW komt binnenkort met een rapport over de SROI. Op basis van dit rapport wil Klijnsma deze samenloop nader bezien. Ook hechten de partijen aan een goede monitoring van de Quotumwet.

Het pleidooi om ook contracting of het inkopen van diensten mee te laten tellen voor het quotum werd door de staatssecretaris ontraden. Alleen daadwerkelijk verloonde uren tellen mee.

Vervolg

Het ministerie van SZW stuurt morgen voor 12.00 uur een brief om nog een aantal punten toelichten. Het debat wordt op 11 december vanaf 18.00 uur plenair voortgezet. De stemming vindt plaats op 16 december.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: