Nieuws

Kennisbeleidsplan 2013-2015

02 juli 2013

‘Naar meer kennis van en voor het veld’. Onder deze titel publiceert de VGN haar kennisbeleidsplan 2013-2015. De inzet voor de komende jaren is erop gericht om te blijven voorzien in vakkennis. Deze is essentieel voor het bieden van ondersteuning die bijdraagt aan een goede kwaliteit van bestaan van mensen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. 

Speerpunten in het VGN-kennisbeleid zijn het adresseren van de vraag naar nieuwe kennis en het versterken van het Kennisplein Gehandicaptensector. Daarnaast continueert de VGN de breed gewaardeerde onderdelen van het kennisbeleid van de afgelopen jaren.

Speerpunt: Het adresseren van de vraag naar nieuwe kennis
VGN-leden hebben, onder meer door de komende stelselwijzigingen, behoefte aan nieuwe kennis, het verzamelen en verspreiden van good practices en de toerusting van een nieuw soort begeleider. Ook dreigt door het aflopen van de huidige ZonMw onderzoeksprogramma’s Verstandelijke Beperkingen, Inzicht en Disability Studies  stagnatie van de kenniscyclus. De kennisvragen van de komende jaren zijn gebundeld in de Kennisagenda Gehandicaptensector van de VGN, MEE Nederland, Vilans en ZonMw, die als bijlage in ons Kennisbeleidsplan is opgenomen. Deze Kennisagenda wordt ingezet bij de lobby die de VGN samen met de voor de gehandicaptensector relevante leerstoelen voert om met hen en ZonMw toe te werken naar een nieuw onderzoeksprogramma voor een periode van 5-6 jaar.

Speerpunt: Herijking en versterking van het Kennisplein Gehandicaptensector
VGN-leden willen meer en betere kennisuitwisseling waardoor ze hun lokaal ontwikkelde kennis (in de vorm van onder meer methodieken, modules, werkboeken) beter kunnen delen met de hele sector en meer gebruik kunnen maken van elders ontwikkelde kennis. Een belangrijk instrument hiervoor vormt het Kennisplein Gehandicaptensector. Dit heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een geziene speler in de gehandicaptensector. Maar goed gebruik van het Kennisplein wordt belemmerd doordat er sprake is van een veelheid aan functies en doelgroepen en van een complexe structuur. Ook is het nodig dat de kennisproducten worden voorzien van een duidelijke karakterisering. Daarom wordt nu gewerkt aan doorontwikkeling van het Kennisplein Gehandicaptensector, waarbij structuur en vormgeving worden aangepast.

Continuering van het huidige kennisbeleid
Naast deze speerpunten worden ook de breed gewaardeerde activiteiten uit het kennisbeleid van de afgelopen jaren voortgezet. Zo zullen er de komende jaren weer nieuwe edities plaatsvinden van de Gehandicaptenzorgprijs (in 2014), de masterclass kennismanagement (in 2014) en de masterclass wetenschappelijk onderzoek (in 2015). Ook wordt in het kader van opleidingsbeleid verder gewerkt aan een HBO-arrangement, aan nieuwe kwalificatiedossiers voor het MBO en aan het Kader Kritische Vakkennis, waarmee benodigde vakkennis voor beroepsuitoefening in beeld gebracht en toegankelijk gemaakt wordt. De bijgevoegde publicatie bevat onder meer een totaaloverzicht van de VGN-activiteiten op het terrein van kennisbeleid.

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten