Nieuws

Klijnsma: Fysieke herkeuring Wajongers niet altijd nodig

11 oktober 2013

Het debat in de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de Participatiewet van donderdag 10 oktober verliep in een rustig tempo. Het voorstel van John Kersten (PvdA) om de herkeuring efficiënt en effectief in te richten kreeg brede steun vanuit de Kamer. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) deed de toezegging dat de herkeuring van Wajongers, van wie vooraf vaststaat dat zij niet kunnen werken, op papier wordt afgehandeld. Dit is een van de punten waar de VGN op heeft aangedrongen. 

De VGN vindt dat het UWV zich bij de herkeuring van alle Wajongers moet richten op mensen met een reële kans op betaald werk. Voor mensen die in een instelling verblijven of na 2015 in aanmerking komen voor de kern-AWBZ is dit in de regel niet mogelijk. Aangezien de kern-AWBZ het karakter heeft van een voorliggende voorziening kan de herkeuring van deze groep vervallen. Herkeuring veroorzaakt extra overbodige administratieve lasten, terwijl de uitkomst van de keuring voorspelbaar is. Via de onafhankelijke zorgindicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan deze groep mensen eenduidig worden geïdentificeerd.


Integrale aanpak

Het pleidooi van Heerma (CDA) om een in een Participatiewet een koppeling te maken met het compensatiebeginsel uit de Wmo, werd helaas niet opgepakt door de staatssecretaris. Wel is positief dat Klijnsma in haar betoog een koppeling legde met het keukentafelgesprek wat een integrale aanpak mogelijk maakt. Zij gaf echter niet aan op welke wijze dit in de Participatiewet wordt ondergebracht. De VGN vindt dat de Participatiewet alleen kans van slagen heeft als de koppeling met de andere stelselwijzigingen helder in de verschillende wetten moet worden vastgelegd.


Overgangsmaatregel


Het verzoek van de PvdA voor een ‘zachte landing’ voor de herkeurde Wajongers in de Participatiewet kon rekenen op sympathie van de Kamer. In de Participatiewet kunnen (ex-)Wajongers worden geconfronteerd met de kostendelersnorm, vermogenstoets en de partnertoets. Klijnsma erkende dat deze gevolgen voor de Wajongers groter zijn dan in de eerdere wetsvoorstellen. Zij zegde toe de financiële gevolgen van de overgang van Wajong naar de Participatiewet in beeld te brengen en dit tegelijkertijd met het wetsvoorstel naar de kamer te sturen.


Werk moet lonen

Ook onderschreef de staatssecretaris de stelling dat werk altijd moet lonen. Voor mensen met een beperking die maar een beperkt aantal uren per week kunnen werken is dit in de huidige opzet echter niet vanzelfsprekend. Klijnsma gaat onderzoeken hoe werk, ook onder de Participatiewet, altijd tot meer inkomen kan leiden. Klijnsma stimuleert gemeenten om gebruik te maken Social-returnregelingen om de arbeidsmarktkansen voor mensen met beperkingen zo veel mogelijk te vergroten.

Behandeling

De Participatiewet wordt in november aan de Tweede Kamer aangeboden. Tegelijkertijd worden ook de afspraken uit de werkkamer en de contourenbrief van de quotumwet gepubliceerd.

Wilt u de standpunten van de VGN over de Participatiewet nalezen, kijk dan hier.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: