Nieuws

Standpunten VGN over hoofdlijnen Participatiewet

07 oktober 2013

Op donderdag 10 oktober overlegt de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de Participatiewet. De afspraken uit het Sociaal Akkoord 2013 hebben zoveel gevolgen voor de Participatiewet dat staatssecretaris Klijnsma afgelopen juni een nieuwe hoofdlijnennotitie heeft opgesteld. Ter voorbereiding op dit overleg heeft de VGN, samen met de CG-Raad, Platform VG en Platform GGZ, de Tweede Kamerleden over haar standpunten in een brief geïnformeerd.

Tijdens de VGN-ledenbijeenkomst Participatiewet in een politiek krachtenveld op 25 september jl. kwamen de punten uit de brief ook aan de orde tijdens de discussie over de gevolgen van de Participatiewet voor de gehandicaptenzorg.
De VGN vraagt aandacht voor de volgende punten:

Veranker Participatiewet goed in sociaal domein

De Participatiewet heeft alleen kans van slagen als deze samen met de Jeugdwet en Wmo in een integrale aanpak wordt uitgevoerd. Deze integrale benadering komt in hoofdlijnennotitie van 27 juni jl. echter te weinig naar voren. De VGN pleit ervoor dat alle drie de wetsvoorstellen gelijktijdig in de Tweede Kamer worden besproken, zodat alle kansen en risico's integraal worden gewogen.

Verantwoorde herkeuring Wajongers

De VGN vindt het belangrijk dat de herkeuring van alle Wajongers op een verantwoorde wijze gebeurt. De herkeuring van mensen met een Wajonguitkering die vanaf 2015 ondersteund worden vanuit de Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ, voorheen kern-AWBZ) moet formeel worden afgehandeld. Zo wordt onnodige belasting en onzekerheid voor mensen uit de LIZ voorkomen.

Werkbedrijven moeten netwerkorganisaties worden

Wajongers met kansen op de arbeidsmarkt moeten ondersteund worden naar betaald werk. De VGN vindt dat de regionale Werkbedrijven hier echt werk van moeten maken. Dit kan alleen als de regionale werkbedrijven netwerkorganisaties worden waarin de kennis over diagnose, activering en begeleiding van mensen met (verstandelijke) beperkingen zijn gewaarborgd.

De verwachting is dat de Participatiewet in november in de Tweede Kamer wordt behandeld. De wettekst ligt momenteel bij de Raad van State.

Het debat over de Hoofdlijnen Participatiewet is donderdag 10 oktober van 14.00-17.00 uur en is live te volgen via www.detweedekamer.nl

U vindt de gezamenlijke brief en de VGN-Position Paper Participatiewet in de bijlage.

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: