Nieuws

Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd in 2016

25 april 2016

Naar aanleiding van verschillende ontwikkelingen zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is de Leidraad Veilige zorgrelatie van juli 2014 geactualiseerd. De leidraad doet aanbevelingen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling van medewerkers en vrijwilligers jegens cliënten. De aanbevelingen gaan over bewustwording, preventie en interventie.

De actualisatie in de versie van april 2016 betreft de volgende onderwerpen:

  • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die inmiddels van kracht is.
  • Melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg ten aanzien van calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) en ontslag van een professional wegens disfunctioneren.
  • Samenwerking met de politie, omdat grensoverschrijdend gedrag en mishandeling soms óók strafbaar kan zijn.
  • Het ‘Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn’ dat inmiddels daadwerkelijk van start is gegaan.


In dit overzicht ziet u welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de leidraad van juli 2014.

Doel en inhoud van de Leidraad

De leidraad is een hulpmiddel voor zorgorganisaties en professionals die aan de slag willen gaan met het (nog) veiliger maken van de professionele zorgrelatie. De leidraad geeft daarvoor aanbevelingen: voor het voorkómen van en omgaan met mishandeling of grensoverschrijdend gedrag in een zorgrelatie gepleegd door professionals of vrijwilligers.

Relatie met de verplichte Meldcode en agressiebeleid

De leidraad is een aanvulling op de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' die geldt voor geweld in de huiselijke kring. Grensoverschrijdend gedrag of mishandeling gepleegd door professionals of een vrijwilliger vraagt om een specifieke aanpak, daarom is de leidraad ook ontwikkeld. De leidraad sluit wel zoveel mogelijk aan bij de meldcode

In de leidraad wordt ook de link gelegd met agressiebeleid van zorgorganisaties, waarin het gaat om grensoverschrijdend gedrag van cliënten en familie jegens medewerkers en vrijwilligers. Het leggen van verbindingen is ook wenselijk, want beide onderwerpen zijn immers twee kanten van dezelfde medaille.

Achtergrondinformatie bij de Leidraad

De leidraad is in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld door Antoinette Bolscher van Antoinette Bolscher Consultancy en  Marie-Josée Smits, van ZorgEssentie. De leidraad is in samenspraak met de praktijk ontwikkeld.

U vindt de Leidraad Veilige zorgrelatie op www.veiligezorgrelatie.nl.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: