Nieuws

Maatregelen verzilvering (SG)LVG zorgprofielen

24 juli 2019

Per 1 januari 2019 hebben de zorgkantoren hun beleid rond de (SG)LVG profielen aangepast. Zij hebben deze in lijn gebracht met de wetgeving. Dit leverde in de praktijk voor cliënten en zorgaanbieders knelpunten op, hiervoor zijn maatregelen genomen. Op informatielangdurigezorg.nl is hier uitgebreide informatie over gepubliceerd. De zorgkantoren gaan zorgaanbieders hier ook nog over informeren. 

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

LVG

Een LVG-zorgprofiel kan verzilverd worden bij zorgaanbieders waar de integrale behandeling met verblijf die aansluit bij het zorgprofiel geboden kan worden. Het zorgkantoor maakt hierover afspraken met zorgaanbieders. 
In de praktijk woont een deel van de cliënten met een LVG-zorgprofiel op een andere plek dan zoals beschreven in het LVG-zorgprofiel. Het zorgkantoor zette het LVG-zorgprofiel voorheen om naar een zorgprofiel dat paste bij de daadwerkelijk geleverde zorg en/of verblijf. Sinds 1 januari 2019 kan dat niet meer. De zorgkantoren hebben hun voorschrift zorgtoewijzing in lijn gebracht met het beleid en de wet- en regelgeving

SGLVG 

Een SGLVG-profiel kan alleen verzilverd worden door een van de vier Borg-instellingen (Trajectum, Fivoor, Dichterbij en Ipse de Bruggen), wanneer de cliënt behoefte heeft aan de combinatie van verblijf met behandeling. In de praktijk blijkt echter een deel van de cliënten met een SGLVG-zorgprofiel op een andere plek te wonen. Volgens de regelgeving kan dit niet. 

Voor een goede aansluiting van de praktijk op het beleid en de wet- en regelgeving zijn enkele maatregelen genomen.

Wachten op plek voor integrale behandeling met verblijf 

Cliënten die op een wachtlijst staan, kunnen tijdelijk zorg ontvangen tijdens verblijf bij een andere instelling, of thuis met een modulair pakket thuis (mpt) of een volledig pakket thuis (vpt). In dat geval mag de behandeling al starten terwijl de cliënt nog niet op de juiste plek verblijft. Dit kan voor een periode van maximaal twee keer dertien weken. Voorwaarde is wel dat de cliënt op de wachtlijst staat een instelling waar integrale behandeling in een LVG-verblijfssetting wordt geboden of bij een Borg-instelling (bij SGLVG). Voor het jaar 2019 geldt dat zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken kunnen maken in de lijn van bovenstaande wijziging. 

Na afloop van de integrale behandeling met verblijf 

Wanneer de behandeling is afgerond en er nog zorg nodig is dan kan dit niet op basis van de (SG)LVG indicatie. Hiervoor is de cliënt aangewezen op een Wlz-indicatie, wanneer hij voldoet aan de toegangscriteria, of op de gemeente. 
Wanneer een cliënt toegang tot de Wlz heeft, krijgt hij een nieuwe Wlz-indicatie. Als er nog geen nieuwe passende plek is, kan de cliënt tijdelijk bij de zorgaanbieder blijven die de integrale behandeling bood. Per 1 januari 2020 kunnen de zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders over de prestatie ‘overbruggingszorg SGLVG en LVG’ (doorstroom) omdat het nieuwe zorgprofiel ‘lager’ kan zijn dan het (SG)LVG- zorgprofiel. Dit is voor een periode van maximaal dertien weken. Dit kan een keer verlengd worden met maximaal dertien weken. Zorgaanbieder en zorgkantoor stemmen dit met elkaar af. Voor het jaar 2019 geldt dat zorgkantoren en zorgaanbieders afspraken kunnen maken in de lijn van de prestatie die per 1 januari 2020 gaat gelden. Dit valt ook onder de overgangsregeling.

Wanneer een cliënt niet voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz is de gemeente, via de Wmo, verantwoordelijk voor de benodigde ondersteuning. Bijvoorbeeld via beschermd wonen of ambulante begeleiding. Dit kan aangevuld worden met ambulante behandeling vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. 
Als er nog geen woning of ondersteuning beschikbaar is, kan het CIZ de (SG)LVG-indicatie maximaal drie maanden verlengen. De cliënt kan dan langer bij de zorgaanbieder blijven zodat er tijd is om de overgang te regelen. Het CIZ wijst medewerkers uiterlijk in augustus 2019 op de mogelijkheid om de indicatie langer – maximaal drie maanden – door te laten lopen.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling voor mensen bij wie het (SG)LVG-zorgprofiel nu niet op de juiste manier ingevuld wordt. De bestaande situaties mogen worden gehandhaafd zolang het indicatiebesluit geldig is, maar uiterlijk tot 1 januari 2021. Daarna gelden de reguliere regels. Hierover komt later meer informatie.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude