Nieuws

Update indicatiestelling Wlz

18 december 2020

Er zijn in de afgelopen maanden meer ggz-aanvragen bij het CIZ gedaan dan verwacht. Hierdoor is het niet mogelijk dat alle aanvragen dit jaar nog beoordeeld worden. De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren afspraken gemaakt om deze overgangsperiode goed te organiseren.
Daarnaast heeft het CIZ de beleidsregels voor 2021 vastgesteld.

wlz

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.
De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.
De cliënt houdt zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. Ook na de indicatiestelling blijft de huidige zorg doorlopen tot de zorgtoewijzing is ingeregeld via het zorgkantoor. Meer informatie over dit proces staat op de site van informatie langdurige zorg.

Het CIZ heeft de beleidsregels 2021 gepubliceerd. Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen. De volgende tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd: 

  • In het afwegingskader voor de (SG)LVG zorgprofielen is een stap 2b toegevoegd.
  • Het gaat in deze stap om jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen die toegang krijgen tot een zorgprofiel LVG omdat hun behandelaar aangeeft dat ze zijn aangewezen op het afmaken van de behandeling die tot de 18e verjaardag werd geboden uit de Jeugdwet. In de nieuwe stap wordt beschreven dat de aandoening, stoornissen en beperkingen van de jongere in kaart worden gebracht om het best bij de zorgbehoefte passende LVG zorgprofiel te kunnen indiceren.
  • In het hoofdstuk gebruikelijke zorg is het overzicht ‘uitgangspunten gebruikelijke zorg’ tekstueel verduidelijkt. Het is niet beoogd dat kinderen door deze aanpassing eerder of later toegang krijgen tot de Wlz.

 

 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: