Nieuws

Meer desinfecteermiddelen toegelaten in bestrijding corona

18 maart 2020

Omdat de desinfecteermiddelen op veel plekken op raken, worden de criteria tijdelijk verruimd. Er kunnen nu meer producten worden gebruikt.

Mondkapje-corona

Aanbod biociden tijdelijk vergroot

Voor desinfectantia zijn afspraken gemaakt met de ministeries van VWS en Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor biocidenregelgeving). Deze afspraken leiden ertoe dat het aanbod tijdelijk wordt vergroot. Er wordt vrijstelling aangevraagd voor het gebruik door professionals van producten die bedoeld zijn voor de menselijke hygiëne ‘zonder virusclaim’. Deze vrijstelling geldt niet voor particuliere consumenten.

Neem gebruiksvoorschriften in acht

Na goedkeuring treedt de vrijstelling met terugwerkende kracht in werking op 14 maart 2020. Ook andere vrijstellingen zijn in voorbereiding. Het ministerie van VWS roept op om, zeker als men gebruik maakt van andere producten dan gewend, de gebruiksvoorschriften in acht te houden om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Welke stoffen zitten er minimaal in?

De vrijstelling voor de bestrijding van COVID-19 is afgestemd met het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en is gebaseerd op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het betreft het gebruik van alle middelen die als Product Type 1 door het Ctgb zijn toegelaten in Nederland, én die minimaal één van de volgende werkzame stoffen bevatten:

  • alcoholen (minimaal 70 procent);
  • waterstofperoxide (minimaal 0,5 procent);
  • En natriumhypochloriet (minimaal 0,1% procent).

Alleen voor professionals

Deze stoffen met genoemde concentraties zijn effectief tegen coronavirussen indien schone handen minimaal 60 seconden hiermee ingewreven worden. Het beoogde gebruik betreft de menselijke hygiëne. De beoogde toepasser is professioneel werkzaam in de zorgsector.

Betekenis voor de praktijk

In de praktijk betekent dit dat vanaf heden producten met minimaal een van deze werkzame stoffen, die door het Ctgb op de Nederlandse markt zijn toegelaten voor menselijk hygiëne (PT01), maar waarvoor de producent geen virusclaim in Nederland heeft geregistreerd, ook kunnen worden ingekocht voor professioneel gebruik in de zorgsector.

Zie toelatingenbank

Het merendeel van de producten is ready to use. In de toelatingenbank van het Ctgb is te vinden welke middelen op de Nederlandse markt zijn toegelaten voor menselijke hygiëne (PT1). Hier staat ook informatie over het percentage werkzame stof en de gebruiksvoorschriften.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: