Nieuws

Meicirculaire gemeentefonds: weinig aanpassingen in 2017 en 2018

01 juni 2017

De meicirculaire gemeentefonds 2017 geeft aan wat de wijzigingen zijn in de budgetten die gemeenten ontvangen in 2017, 2018 en verder. Belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten is de integratie-uitkering Sociaal Domein waar de Wmo 2015, de Jeugdwet en de participatiewet deel van uitmaken.

Integratie- uitkering Sociaal domein

De uitkering voor het Sociaal domein blijft ook in 2018 een aparte uitkering. Eerder was de bedoeling dat de uitkering per 2018 deel van de algemene uitkering aan de gemeenten zou worden. Omdat eerst nog afspraken gemaakt moeten worden over de structurele indexering, is afgesproken dat de uitkering in 2018 nog een aparte integratie-uitkering blijft. De wijzigingen in de budgetten zijn onder meer de uitwerking van de bestuurlijke afspraken die recent tussen de VNG en minister Plasterk zijn gemaakt.

Wijzigingen budgetten 2017

Voor 2017 wordt, naast een loon- en prijsbijstelling, in de Wmo en in de Jeugdwet extra geld beschikbaar gesteld als correctie voor een eerdere uitname van middelen voor cliënten die toch in de Wlz in zijn gestroomd. In de eerdere uitname bleek een rekenfout gemaakt te zijn. De correctie bedraagt € 48 miljoen, maar € 18 miljoen daarvan wordt gereserveerd voor een verkenning naar een transformatiefonds. Dit resulteert structureel in € 23,7 miljoen voor de Wmo en €6,3 miljoen voor de Jeugdwet. In de Jeugdwet wordt daarnaast nog een bedrag van € 0,7 miljoen gekort vanwege de financiering van Stichting adoptievoorzieningen. Voor de participatiewet wordt naast de loon- en prijsbestelling en een technische correctie, het bedrag dat is vrijgevallen uit de decentralisatie- uitkering ‘bonus voor beschut werk’ (bijna € 10 miljoen) aan het budget toegevoegd. Dit laatste betreft feitelijk een overheveling binnen het gemeentefonds.

Wijzigingen 2018 en verder

Wmo
In de Wmo is volumegroeiruimte toegevoegd (€ 44 miljoen), dit is een voorlopige groeiruimte, omdat in de bestuurlijke afspraken hierover geen akkoord is bereikt. Afgesproken is om het CBS/CPB te vragen om een duiding van de huidige volumegroei. Verder wordt een nieuwe tranche voor extramuralisering 2018 toegevoegd die structureel € 35,3 miljoen bedraagt. Tot slot worden middelen toegevoegd vanwege het vervallen van de ouderentoeslag en de compensatie daarvan in de eigen bijdragen (€ 3,7 miljoen).

Jeugdwet
Als gevolg van de afspraak om het CBS/CPB de huidige volumegroei te laten duiden is vooralsnog geen groeiruimte opgenomen voor de Jeugdwet. Naast de structurele doorloop van de wijzigingen van 2017 wordt in 2018 een deel van het budget structureel overgeheveld naar de Zvw vanwege het voorgenomen besluit dat een groter deel van de persoonlijke verzorging bij kinderen met somatische problematiek onder de Zvw wordt ondergebracht.
De VGN vindt deze overheveling overigens voorbarig omdat het definitieve besluit over deze overheveling nog niet is genomen. Op 22 juni is er een overleg in de Tweede Kamer waar dit onderdeel op de agenda staat. De VGN stuurt over dit onderwerp binnenkort nog een brief aan de Tweede Kamerleden.

Participatiewet
Voor de participatiewet zijn alleen de structurele doorwerkingen van de wijzingen 2017 toegevoegd aan het budget 2018.

Verdeling budgetten

Zoals eerder aangekondigd wordt gewerkt aan een nieuw verdeelmodel voor de budgetten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding. Dit wordt in de meicirculaire 2018 gepubliceerd en de invoering is voorzien per 2020.

Deze pagina is een onderdeel van: