Nieuws

Minder administratieve lasten met standaardartikelen voor contracten Wmo en Jeugd

20 mei 2016

Gemeenten en aanbieders ervaren veel administratieve lasten bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Zij kunnen deze lasten aanzienlijk verminderen door consistente afspraken te maken over de bekostiging en financiële controle. Deze afspraken leggen zij vast tijdens de inkoopafspraken en in de contracten die zij samen sluiten.

Uitvoeringsvariant kiezen
Gemeenten hebben hierin een sleutelrol, omdat zij de bekostiging, uitvoering, afspraken over gegevensuitwisseling met aanbieders en financiële controle kunnen bepalen door een keuze te maken voor een Uitvoeringsvariant. Drie uitvoeringsvarianten zijn beschreven in de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw.

Standaardiseren
De VGN adviseert haar leden om tijdens de inkooprondes en contractonderhandelingen bij gemeenten te benadrukken dat standaardisatie van noodzakelijke administratie de weg vrij maakt voor daadwerkelijke transformatie. Daarvoor dienen gemeenten een uitvoeringsvariant te kiezen. Vervolgens bepalen zij per stap in het werkproces van de uitvoering van zorg wat de bijbehorende – gestandaardiseerde - afspraken zijn rondom bekostiging, facturatie, monitoring, verantwoording en financiële controle. Een uitvoeringsvariant kan per zorgvorm gekozen worden zolang deze maar consequent wordt doorgevoerd van contract tot controle voor die zorgvorm.

Standaardartikelen voor contracten
Het programma i-Sociaal Domein, een samenwerking tussen zes brancheorganisaties van zorgaanbieders (Actiz, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN), de VNG, het ministerie van VWS en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, stelt drie publicaties beschikbaar met standaardartikelen. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen deze artikelen als basis hanteren in hun gesprekken en contracten. Door gebruik te maken van de standaardartikelen harmoniseren gemeenten hun administratieve werkwijze. Daardoor hebben aanbieders minder administratieve lasten, met name in de financiële controle en afrekening. Uit de ervaringen van aanbieders en gemeenten rond de afrekening van het transitiejaar 2015 blijkt de financiële controle een groot knelpunt.

Regiobijeenkomsten
In de maanden juni en juli organiseert het programma i-Sociaal Domein negen regiobijeenkomsten om gemeenten en aanbieders te informeren over de uitvoeringsvarianten en standaardartikelen, de bijbehorende stappen en de interactie die de aanbieders en gemeenten samen kunnen aangaan. Meer informatie hierover verschijnt binnenkort op de website van het programma: i-Sociaal Domein.

Aanbeveling
De standaardartikelen zijn tot stand gekomen met input van gemeenten, aanbieders en accountants. De partners in het programma i-Sociaal Domein bevelen het gebruik ervan sterk aan om lasten verder terug te dringen en daarmee energie en middelen te kunnen richten op daadwerkelijke transformatie.

Voor meer informatie en het downloaden van de publicaties kunt u terecht op https://i-sociaaldomein.nl/standaardartikelen-voor-uitvoeringsvarianten.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga