Nieuws

Minister de Jonge kondigt breed plan voor de gehandicaptenzorg aan

29 maart 2018

Op 28 maart jl. sprak de Tweede Kamer commissie van VWS met minister de Jonge en staatssecretaris Blokhuis over de Wlz, het PGB en de toegang tot de Wlz voor GGZ-cliënten. De VGN heeft kamerleden vooraf gevraagd aandacht te besteden aan de onderwerpen: een integraal plan voor de gehandicaptenzorg, de richtlijn gebruikelijke zorg bij de indicatiestelling, behandeling in de Wlz en persoonsvolgendheid bij het nieuwe verdeelmodel van regiobudgetten. De Kamerleden hebben veel van deze onderwerpen aan de orde gesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten.

Plan voor de Gehandicaptenzorg

De minister ging in het debat in op het plan voor de gehandicaptenzorg dat hij in juni wil lanceren. Het plan wordt ingestoken vanuit kwaliteit. Hij gaf aan dat dit plan niet alleen de Wlz betreft, maar breder wordt. De relevante partijen worden erbij betrokken.

De VGN ondersteunt dit en levert graag een bijdrage aan dit traject.

Behandeling in de Wlz

De minister gaf aan dat hij het advies van het zorginstituut om behandeling integraal in de Wlz te positioneren logisch en herkenbaar vindt om de complexiteit op te heffen. Er zijn echter nog nadere onderzoeken nodig naar de uitvoeringsconsequenties, de juridische aspecten en de financiële consequenties. Deze zijn pas na de zomer beschikbaar, waarna besluitvorming over het advies plaatsvindt. Op vragen uit de kamer over de consequenties voor de keuzevrijheid antwoordde hij dat die nu samenhangt met de financieringsvorm. Uit de onderzoeken moet blijken of keuzevrijheid is beoogd en welke maatregelen eventueel nodig zijn. De VGN volgt dit traject nauwlettend en gaat met haar leden in gesprek over de consequenties en de benodigde randvoorwaarden.

Toegang Wlz voor GGZ cliënten

Veel kamerleden vroegen de staatssecretaris of het traject echt niet eerder dan 2021 kan worden afgerond. De staatssecretaris acht dit onwaarschijnlijk, zorgvuldigheid staat voorop. Door deze lange doorlooptijd is er geen aansluiting met de overgangstijd die cliënten met een GGZ-C indicatie hebben binnen de Wmo en is er risico dat zij 2 keer opnieuw geïndiceerd moeten worden. Blokhuis gaat hierover in gesprek met de gemeenten.

Maatwerk voor Wlz cliënten

De minister gaat een advies uitvoeren dat de Nza en het Zorginstituut hebben gegeven om de mogelijkheden voor maatwerk voor thuiswonenden binnen het huidige kader beter te benutten. Binnen de Wlz is al veel maatwerk mogelijk. Het betreft

  • het beter toegankelijk maken van meerzorg en EKT (extra kosten thuis) regeling,
  • afspraken met zorgkantoren over uniforme toepassing van meerzorg in de thuissituatie,
  • afspraken met zorgkantoren over het actief bekendheid geven aan cliënten en aanbieders van de mogelijkheden,
  • minder bureaucratie bij de aanvraagprocedure meerzorg
  • het zorgprofiel beter geschikt maken voor kinderen en jeugdigen.

Dit heeft als voordeel dat het een snelle oplossing is (geen wetswijziging nodig) en dat er geen onnodige onrust ontstaat voor een grote groep thuiswonende cliënten die nu geen knelpunten ondervinden. Deze maatregelen worden per 1 juli ingevoerd en na een jaar geëvalueerd. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, kan alsnog een wetswijziging volgen.

Persoonsvolgendheid

De Minister vindt dat de bekostiging in de Wlz al behoorlijk persoonsvolgend is. Wel kunnen er nog verbeteringen worden gedaan in de uitvoering. Er zijn wel stappen gezet oa. in de experimenten in Rotterdam en Limburg. Er is ook een rol voor de zorgaanbieders om de keuzevrijheid voor cliënten te vergroten.

Op 24 mei vindt er een debat plaats specifiek over de gehandicaptenzorg. Daar zal de VGN uiteraard ook weer aandacht vragen voor belangrijke onderwerpen die in de sector spelen.

In de bijlage vindt u de brief van de VGN aan de kamerleden.