Minister informeert Kamer over brandveiligheid in thuissituaties

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die uitgevoerd worden of gepland staan om de brandveiligheid te verbeteren. De brief richt zich op veiligheid in de thuissituatie van ouderen en mensen met een beperking. In de aanloop naar deze brief hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de departementen en de brancheorganisaties, de VNG en Iederin.

logo de zorg brandveilig

Reeds in onze Handreiking Brandveiligheid (2013) attendeerden we op de risico’s van brand in thuissituaties. Dit aspect van brandveiligheid is nog steeds een ‘hot issue’ waar het gaat over brandveiligheid.

Programma "naar een betere brandveiligheid in de zorg

De zorgbranches werken samen in het programma “Naar een betere brandveiligheid in de zorg (NBBZ)”, met als website: www.dezorgbrandveilig.nl. Maar dat is een programma dat maatregelen ontwikkelt en informatie geeft over ‘intramurale brandveiligheid’. Brandveiligheid in thuissituaties blijft met name vragen oproepen over de verantwoordelijkheden. De bewoner is in principe zelf verantwoordelijk, maar in de praktijk zien we vaak ongewenste situaties. Wie is dan verantwoordelijk? De VGN is daarover in gesprek met o.a. de ministeries van VWS en van BZK, maar ook met de VNG en met Ieder(in). Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt volgens ons bij de gemeente. Doch waar mogelijk willen ook zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid oppakken, maar bij de cliënten thuis heeft een zorgaanbieder nu eenmaal ‘niet veel te vertellen’. Het aantal branden in (senioren)appartementen neemt echter toe. Iedereen kan het in de kranten lezen.

Ook de Overheid en de Tweede Kamer zijn niet zonder zorg. Minister Ollongren van BZK heeft de Kamer op 31 januari over dit onderwerp geïnformeerd. We willen u op deze brief attenderen. De belangrijkste onderwerpen:

  • Op woningtoegangsdeuren van woongebouwen met inpandige gangen worden drangers verplicht (reden: bij vluchten laat men vaak de deur openstaan, waardoor rook en vuur zich des te sneller verspreiden).
  • De minister laat onderzoeken of seniorenwoningen onder de functie ‘wonen met zorg’ kunnen worden gebracht. Dit kan aanscherpende eisen voor brandveiligheid met zich meebrengen.
  • Sowieso wil de minister met de zorgbranches bespreken of de eisen aan de functie ‘wonen met zorg’ aangepast moeten worden.
  • De minister laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om liften te gebruiken voor het vluchten bij brand door ouderen en mensen met een beperking. Momenteel mag bij brand de lift niet gebruikt worden, maar meer en meer wordt twijfel geuit of dat wel een verstandig verbod is.
  • Ook de minister attendeert op de rol van de gemeente (voorlichting, keukentafelgesprekken, handreikingen).

Wat de VGN betreft heeft deze brief met de genoemde punten nieuwswaarde wat betreft brandveiligheid in thuissituaties. We voegen de brief dan ook als bijlage toe.

De handreiking van de VGN die meer intramuraal gericht is, voegen we meteen ook nogmaals bij.

Deze pagina is een onderdeel van