Nieuws

Minister informeert Tweede Kamer over Programma Langer Thuis

02 februari 2019

In het Programma Langer Thuis (ministerie VWS) wordt voor de groeiende groep thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ingezet op het verbeteren van een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven, zoals het verbeteren van de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen (in samenwerking met het ministerie van BZK) en de strijd tegen eenzaamheid.

Ouderen met een verstandelijke beperking

De VGN is betrokken bij de uitwerking van dit Programma, samen met o.a. Iederin, ActiZ, Aedes en de VNG. In dat kader vindt een- of tweemaal per jaar een Bestuurlijk Overleg plaats met de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Kajsa Ollongren (BZK). In december spraken we af dat er een kennisprogramma komt, een soort vindplek met informatie voor allen die wooninitiatieven willen nemen. Ook komt er een ondersteuningsplan voor het bieden van hulp op basis van ‘lessons learned’. Tenslotte komt er een Stimuleringsregeling Wonen en Zorg voor de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen voor mensen met een laag- of middeninkomen. Deze laatste regeling is naar haar aard bedoeld voor initiatieven met ouderen met minimaal 5 en maximaal 40 wooneenheden. Hiermee (aldus de minister) wordt aan de ene kant de kleinschaligheid benadrukt en aan de andere kant kunnen zorgbuurthuizen ook van de regeling gebruik maken. De VGN en Iederin hebben nog bepleit dat deze regeling ook royaal opengesteld zou worden voor de initiatieven vanuit de gehandicaptenzorg, maar vooreerst beperkt de minister dit tot de ouderenzorg. Wel kunnen combinaties gemaakt worden. 

In de brief aan de Kamer met de stand van zaken over het Programma Langer Thuis komt o.a. het volgende verder nog aan de orde:

  • Goede zorg en ondersteuning thuis door het creëren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod, dat goed is afgestemd op de individuele (sociale en medische) behoeften en wensen van ouderen. Onderdeel van dit netwerk zijn samenwerkingsafspraken met apotheker, sociaal team, SO, AVG, medisch specialisten en andere disciplines (bijvoorbeeld de fysiotherapeut). Om tot deze afspraken te komen zijn zorgverzekeraars en gemeenten nodig om randvoorwaarden op het gebied van mensen, middelen, ICT en kennis te borgen.
  • De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) waarover we u onlangs apart hebben geïnformeerd.
  • Aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt een ‘aanjager respijtzorg’ aangesteld om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders de respijtzorg te verbeteren voor mantelzorgers en degene die zij ondersteunen.

 

Wat in de brief niet vermeld wordt (de brief staat ook specifiek in het kader van de ouderenzorg, met een Algemeen Overleg op 7 februari 2019 over ouderenzorg), maar wat wel vermeldenswaardig is: op initiatief van Iederin gaat het ministerie van BZK onderzoek doen naar de aard en omvang van vraag en aanbod naar specifieke woningen of woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking en naar de knelpunten in de match tussen vraag en aanbod. Het onderzoek richt zich op de leeftijdsgroep tot 67 jaar met specifieke aandacht voor jongeren in de leeftijd van 15-30. De VGN zal bij dit onderzoek worden betrokken.

 

De Kamerbrief en de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (nu nog in concept) voegen we als bijlagen toe.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: