Nieuws

Mondzorg: wijziging machtiging en declaratie per 1/7/2017

02 juni 2017

Het aanvragen machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wet langdurige zorg wordt per 1 juli 2017 gewijzigd en daarmee een stuk sneller en makkelijker. De huidige papierstroom wordt vervangen door een digitaal proces en de systematiek verandert naar een prestatiecode-stelsel dat ook in de ZVW gebruikt wordt. De vervanging van de huidige papierstroom door een digitaal proces zorgt voor een afname in de administratieve lasten voor mondzorgprofessionals (MZP), zorginstellingen (ZI), zorgkantoren (ZK) en CAK. Door de verlaging van de administratieve lasten kunnen de MZP en de ZI niet alleen meer tijd besteden aan de zorg voor de cliënt, maar kan de behandeling ook eerder beginnen. In het document in de bijlage vindt u meer informatie en wat de wijziging voor u als aanbieder betekent.

De VGN was betrokken bij dit traject en is blij met de nieuwe werkwijze. De oude werkwijze was verouderd, arbeidsintensief en erg omslachtig. Onderstaand leest u meer. In de bijlage vindt u nog enkele aanvullende voorbeelden en een helder overzicht van de invulling van de implementatieperiode voor declaratie en machtigingsaanvragen.

Declaraties

Per 1 juli 2017 wordt de huidige papierstroom vervangen door een digitaal proces. Ook worden voortaan de prestatiecodes zoals gebruikelijk in de ZVW toegepast voor de Wlz. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2017 alleen maar digitaal gedeclareerd kan worden voor behandelingen op en na deze datum. Na 1 juli 2017 worden declaraties op papier alleen in behandeling genomen als deze betrekking hebben op mondzorgbehandelingen van vóór 1 juli 2017.

Voor declaraties over de periode vóór 1 juli 2017 geldt een overgangsperiode van maximaal 3 maanden. Dat wil zeggen dat u tot 1 oktober 2017 de tijd heeft om de nota’s die nog niet gedeclareerd zijn over de periode van vóór 1 juli 2017 alsnog in te dienen. Na deze datum is het niet meer mogelijk om dit te doen, noch op papier noch digitaal. Zorg dus dat u tijdig uw administratie heeft bijgewerkt hierop en controleer bij het indienen of de declaratie volledig is. Het zorgkantoor kan helaas de oude stroom niet digitaal ondersteunen op een later moment, vanwege de verandering in de systematiek.

Machtigingen

Ook de aanvragen machtigingen kunnen vanaf 1 juli 2017 alleen maar digitaal voor behandelingen op en na deze datum. Na 1 juli 2017 worden aanvragen en machtigingen op papier alleen in behandeling genomen als deze betrekking hebben op mondzorgbehandelingen van vóór 1 juli 2017.

Indien de aanvraag/machtiging al voor 1 juli 2017 is aangevraagd (en beoordeeld), maar de behandeling vindt pas na 1 juli 2017 plaats dan wordt u verzocht om de aanvraag van de machtiging opnieuw digitaal aan te leveren. U wordt geadviseerd om behandelingen daar waar mogelijk uit te stellen tot na 1 juli, zodat u de machtiging en declaratie in één keer digitaal kunt indienen. Door de wijziging in de declaratiesystematiek, is het niet mogelijk een papieren machtiging te koppelen aan een digitale declaratie of andersom.

Digitale ondersteuning

Vanaf 1 juli 2017 is het alleen mogelijk aanvraag machtigingen en declaraties digitaal aan te leveren via VECOZO. Zorg er dus voor dat u over software beschikt om deze in te kunnen dienen. Bent u niet in het bezit van een softwarepakket en wilt u informatie over een softwarepakket dat bij u in eigen beheer blijft, kunt u contact opnemen met uw eigen beroepsvereniging (ANT, KNMT, NVM mondhygiënisten en ONT). U kunt ook aansluiten bij een factoringmaatschappij of servicebureau. Indien u voor deze optie kiest, betaalt het CAK uit aan de factoringmaatschappij of het servicebureau en deze weer aan u als MZP.

Downloads

Deze pagina is een onderdeel van: