Motie vervoerstarieven nipt verworpen

In vervolg op het Algemeen Overleg over doelgroepenvervoer waarover wij eerder berichtten, heeft op 22 februari jl. een Verslag Algemeen Overleg (VAO) plaatsgevonden. Het VAO is een  korte plenaire behandeling en bedoeld als afronding van een Algemeen Overleg van een Kamercommissie waarbij in de regel een of meer moties worden ingediend. Met betrekking tot het doelgroepenvervoer zijn drie moties ingediend (zie bijlage; verslag VAO).

De voor de gehandicaptenzorg meest belangrijke motie werd ingediend door het CDA (de motie van de leden Helvert en Keijzer). Doel van deze motie was de Staatssecretaris ertoe te bewegen versneld een verdiepend onderzoek naar de vervoerskosten bij dagbesteding te laten verrichten door de NZa om daarmee versneld (voor de begrotingsbehandeling van 2018) tot betere tarieven te komen (per 1/1/2018). Hiermee komt de motie volledig tegemoet aan de vraag die de VGN aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS had gesteld.  Ons verzoek hield in de Staatssecretaris ertoe te bewegen de NZa opdracht te geven versneld de tarieven te herzien voor dagbestedingsvervoer. De volledige tekst van de motie luidt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de regering niet voornemens is verdiepend onderzoek uit te voeren naar de tarieven voor het vervoer van en naar dagbesteding in de Wlz;
Constaterende dat het eerste onderzoek laat zien dat de veiligheid in geding kan zijn, er minder keuze is tussen vormen van dagbesteding en dat dit financieel ten koste gaat van andere vormen van WLz-zorg;
Verzoekt de regering de NZa een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar het vervoer van en naar dagbesteding in de WLz en de Tweede Kamer hier voor de begrotingsbehandeling 2018 over te informeren;

Helaas is bij de stemming deze motie verworpen. Het aantal tegenstemmers was 78 en het aantal voorstemmers 72.  75 tegenstemmen waren afkomstig van de regeringspartijen (VVD en PvdA). De VGN vindt dit een gemiste kans voor de politiek om een hoop onrecht en ellende als gevolg van de te lage vervoerstarieven versneld te repareren. 

Deze pagina is een onderdeel van