Nadere informatie overgang huishoudelijke hulp naar Wlz voor mpt-cliënten

Alle Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis (mpt) of overbruggingszorg die nu nog huishoudelijke hulp van gemeenten ontvangen, gaan in één keer per 1 april 2017 over naar de Wlz. Nieuwe cliënten of bestaande Wlz-cliënten met mpt / overbruggingszorg zonder huishoudelijke hulp kunnen al vanaf 1 januari 2017 in de Wlz terecht voor huishoudelijke hulp als de cliënt dat wenst. Zorgkantoren sturen informatie aan de cliënten en aan de zorgorganisaties. Hieronder schetsen wij het proces zoals wij dat van ZN en de zorgkantoren hebben doorgekregen.

schoonmaak sprays

Overgang naar Wlz

De VGN informeerde u al over de overheveling van huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten van de gemeenten/Wmo naar de Wlz en de overgangstermijn voor cliënten die nu al schoonmaak krijgen uit de Wmo. In het Aanvullend Wlz-inkoopbeleid 2017 van ZN is opgenomen dat de dossierhouder van de mpt-cliënt of cliënt met overbruggingszorg verantwoordelijk is dat de Wlz-cliënt in 2017 de huishoudelijke hulp kan ontvangen als de cliënt dat wil. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de dossierhouder.

Wlz-cliënten die al huishoudelijke hulp ontvangen gaan in één keer over naar de Wlz per 1 april 2017. De overige Wlz-cliëntgroepen die het aangaat kunnen de huishoudelijke hulp per 1 januari 2017 uit te Wlz ontvangen. Dit betekent niet dat deze cliënten per 1 januari 2017 huishoudelijke hulp dienen te ontvangen of dat dit moet zijn besproken. Gedurende het jaar kan worden gekeken, bijv. bij de zorgplanbespreking, of cliënten die nu nog geen schoonmaak ontvangen, daar eigenlijk wel behoefte aan hebben of eventueel willen substitueren met andere zorg. De VGN en Actiz hebben ervoor gepleit dat zorgaanbieders worden geïnformeerd over welke clienten in de eerste groep vallen, zodat voor deze cliënten een warme overdracht geregeld kan worden en voor de overige cliënten meer tijd is.

De te onderscheiden cliëntgroepen zien er als volgt uit:

Cliëntgroepen

Huishoudelijk hulp vanuit de Wlz   

 

Cliënten met een mpt of overbruggingszorg die nu huishoudelijke hulp van de gemeente ontvangen

 

In één keer per 1 april 2017

Bestaande Wlz-cliënten met mpt of overbruggingszorg die geen huishoudelijke hulp van de gemeente ontvangen

 

Mogelijk vanaf 1 januari 2017 als de cliënt dat wenst

Bestaande Wlz-cliënten die (nog) geen zorg en geen huishoudelijke hulp ontvangen

 

Mogelijk vanaf 1 januari 2017 als de cliënt dat wenst

Nieuwe Wlz-cliënten voor een mpt of overbruggingszorg

 

Mogelijk vanaf 1 januari 2017 als de cliënt dat wenst

 

Informatie zorgkantoor aan cliënten

Zorgkantoren gaan de eerste drie cliëntgroepen rond 20 december 2016 per brief informeren. Zorgkantoren baseren zich hiervoor onder meer op de aangeleverde gegevens van de gemeenten. In de bijlagen vindt u twee voorbeeldbrieven van CZ, 1 voor de eerste cliëntgroep en 1 voor de tweede en derde cliëntgroep. Andere zorgkantoren sturen soortgelijke brieven.

De volgende cliënten worden niet aangeschreven: cliënten met een Volledig Pakket Thuis, met een PGB of PGB/MPT, lage ZZP-en die zijn uitgestroomd, Wlz-indiceerbaren die per 1 juli 2017 uitstromen of cliënten met een subsidieregeling (extramurale behandeling of ADL-groep). Voor deze cliënten is huishoudelijke hulp onder de Wlz al geregeld of zij komen er niet voor in aanmerking.

Informatie door gemeenten

ZN en de VNG hebben afgestemd dat de gemeenten geen brieven sturen naar hun cliënten. Gemeenten hebben echter beleidsvrijheid en kunnen hiervan afwijken. Cliënten met een Wlz indicatie krijgen van de gemeente voor 1 april 2017 wel een intrekkingsbericht voor de huishoudelijke hulp. Gemeenten sturen dit bericht volgens de planning uiterlijk eind maart 2017.  

Gemeenten informeren wel de lokale aanbieders die huishoudelijke hulp leveren aan Wlz-cliënten dat de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo voor de betreffende cliënten stopt. De acties van gemeenten kunt u hier nalezen.  

Informatie zorgkantoor aan zorgorganisaties

Zorgkantoren informeren half december de zorgorganisaties in een brief en op hun site. De zorgaanbeiders krijgen vervolgens vóór 20 december een lijst met cliënten die nu schoonmaak vanuit de Wmo ontvangen via het notitieverkeer van Vecozo.

Voor deze cliënten ontvangen de dossierhouders van het zorgkantoor uiterlijk 1 februari automatisch een zorgtoewijzingsbericht. Zorgkantoren hopen zo de administratieve lasten in de keten zo klein mogelijk te houden. Omdat een groep cliënten in het geautomatiseerde proces zal uitvallen, bijv. omdat er meerdere zorgaanbieders over de vloer komen, zullen in de week na 1 februari deze zorgtoewijzingen aanvullend worden verzonden. De zorgtoewijzingen zijn alleen voor de functie Schoonmaak, klasse 2 en een ingangsdatum van 1 april 2017.

De zorgaanbieder kan op basis van deze informatie gericht met cliënten in gesprek over een invulling en het resultaat bevestigen met een MAZ.

Voor de overige cliëntengroepen die vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor huishoudelijke hulp, geldt het reguliere proces waarbij de zorgorganisatie in overleg met de cliënt een zorgtoewijzing regel (AAT-procedure).

Veel gestelde vragen

ActiZ en de VGN hebben eerder diverse vragen voorgelegd aan ZN over de overgang van de huishoudelijke hulp. Deze vragen zijn begin oktober 2016 door ZN beantwoord en vindt u hier . Ten tijde van de beantwoording van de vragen was nog niet bekend dat de cliënten met mpt of overbruggingszorg die huishoudelijke hulp in een keer per 1 april 2017 overgaan naar de Wlz; daar staat nu nog de oude datum van 1 januari 2017.

Voor het regelen van huishoudelijke hulp voor de betreffende cliënten zijn de volgende punten van belang. Voor de huishoudelijke hulp is op cliëntniveau een bedrag van € 3400 op jaarbasis beschikbaar. Dat komt neer op een gemiddelde inzet van 2,5 uur huishoudelijke hulp per week. Zorgkantoren hanteren een vast tarief van € 26,15 per uur.   

  • De cliënt heeft geen recht op behoud van de huidige partij die bij hem huishoudelijke hulp. Wel kan uiteraard daar in overleg naar worden gestreefd.
  • Het aantal uren huishoudelijke hulp kan afwijken van het aantal uren dat cliënten van de gemeente ontvangt.
  • De eigen bijdrage van de cliënt kan als gevolg van de huishoudelijke hulp onder de Wlz wijzigen.
  • Het budget voor huishoudelijke hulp is ook in te zetten voor andere functies in het mpt/overbruggingszorg of kan er extra huishoudelijk hulp worden ingezet. Voorwaarde is dat de zorg thuis verantwoord is en dat het past binnen het vastgestelde budget.
  • De cliënten kunnen het huishoudelijke hulp in het mpt ook via een pgb regelen.  
  • De nieuwe afspraken over huishoudelijke hulp dienen vastgelegd te worden in het zorgplan.

Deze pagina is een onderdeel van